Kungliga Skånska Husarregementets gravplats

Gravstenar – en kulturskatt

Pålsjö krigskyrkogård

Andra gravstenar

Kullabygdens släktforskare


Webmaster
Copyright © 2010,
Carin Olofsson

Senast uppdaterad:
3 juli 2010
 

Kungliga Skånska Husarregementets gravplats

På Pålsjö kyrkogård i Helsingborg (ingång vid korsningen Ringstorpsvägen/Kullavägen–Christer Boijes väg) finns Kungliga Skånska Husarregementets gravplats.


Om du har information om någon eller några av personerna som ligger begravda här, skriv gärna till mig och berätta.Text på gravstenen:

Kungl.
Skånska Husarregementets
gravplats

* 1893 R O Jönsson † 1915
* 1898 C. G. H. Lundgren † 1916
* 1897 J. Persson † 1918
* 1898 J. A. Andersson † 1918
* 1899 N. A. E. Gustafsson † 1920
* 1902 B. E. Svensson † 1920
* 1901 A. W. Johansson † 1921
* 1893 Hans Wight † 1925

Kungl. Skånska Kav.Regementet

* 1903 Furir Rudolf Frank † 1930
* 1912 Furir Arvid Tallberg † 1937


Furir Rudolf Ossian Jönsson, 8/2 Sk. Hus. Regtet, född i Hjortseryd, Eringsboda (K), 1893–10–12, död av Broncho pneumonia (TBC?) 1915–01–08. Begravd 1915–01–08 i kv. 1, nr 430 (kista).
Föräldrar: Hemmansägare August Jönsson, f. 1854 i Tving (K) och Kerstin Isaksdotter, f. 1857 i Tving (K), No. 57 Hjortseryd, Eringsboda (K).
Syskon: Ernst Isak Hjalmar Ernberg, f. 1877, Jonne Theodor, f. 1878, Edla Charlotta, f. 1885, Arvid Julius, f. 1887, Mathilda Viktoria, f. 1890, Robert Waldemar, f. 1896, Astrid Ingeborg Linnea, f. 1900. Samtliga födda i Hjortseryd, Eringsboda (K).

Helsingborgs Dagblad tisdagen den 12 januari 1915:
Furiren Rudolf Ossian Jönsson.
För icke fullt 2 år sedan ristades i denna tidning en minnesruna öfver husarkorpralen på 2. skvadronen af K. Skånska husarregementet. Ett brödraskap bland skvadronens manskap hade genom hans död upplösts.
När nu dödskorset står öfver furiren vid samma skvadron Rudolf Ossian Jönssons namn, så är också en yngre broder vid skvadronen kvar bland de sörjande kamraterna.
Äfven nu har en åtminstone mot slutet hastigt förlöpande bröstsjukdom satt den obevekliga gränsen för ett mänskligt att se lofvande lif.
Vid åtskilliga tillfällen hade nog furir Jönsson känt af det onda. Men energi och plikttrohet höll honom uppe. Och samma goda krigareegenskaper lågo till grund för hans önskan att, ehuru ej fullt kry, följa med på den öfning i midten af december, som blef hans sista. Sjuk fördes han hem därifrån och den 8 dennes på aftonen dog han på regementets sjukhus i kasernen vid Berga.
Rudolf Jönsson var född den 12 oktober 1893 i Hjortseryd, Eringsboda socken, Blekinge, där fadern var landtbrukare. Han kom i tjänst vid regementet den 1 november 1910. 1911 och 1912 var han kommenderad till signalkurs och genomgick samma år korpralskolan med vitsordet med beröm godkänd. Efter att ha befordrats till vice korpral och korpral genomgick han 1912–1913 underofficersskolan med samma goda betyg som i korpralskolan, och befordrades till distinktionskorpral den 4 mars 1914.
När alla distinktionskorpraler den 1 dennes enligt den nya härordningens bestämmelser öfverfördes till furirer, blef Jönsson furir av 2 klass, och säkerligen är han väl den förste furir af denna nya uppsättning dylika, som skattat åt förgängelsen.
Jönsson genomgick vid regementet bokhållerikurs och kurs i tyska, samt var i fjol kommenderad till i Stockholm pågående försök med kulsprutemateriel.
Det må äfven här omtalas, att Jönsson var ostraffad och af sina förmän och kamrater högt uppskattad och omtyckt. Han var sympatisk och vänsäll, sam hade vid regementet själf godt om vänner, men inga ovänner. När han nu är bortgången, lämnar han efter sig minnet af en plikttrogen svensk soldat, ett godt exempel för efterlefvande kamrater!
Bgrafningen äger rum om torsdag på nya kyrkogården vid Pålsjö, där härmed regementets nya grafplats för första gången tages i anspråk.
Utom af broder, kamrater och vänner sörjes den bortgångne äfven af fader, landtbrukare i Hjortshög.
M. S. v. W.

Helsingborgs Dagblad fredagen den 15 januari 1915:
Begrafningar
En högtidlig militärbegrafning ägde i går rum, då stoftet efter den så hastigt aflidne furiren vid Sk. husarregementet R. O. Jönsson vigdes till grafvens ro.
Kl. 1,30 e. m. utgick sorgetåget från husarkasernen. En tropp af andra skvadronen samt musikkåren paraderade före likvagnen och efter densamma officerare och underofficerare vid andra skvadronen samt samtliga furirer vid regementet.
Vid framkomsten till grafkapellet vid Pålsjö kyrkogård inbars kistan af 6 furirer, samtliga kamrater till den aflidne.
Prestaverande voro furirerna Persson och Hall.
Sedan regementspastor A. Gierow, utgående från Matt 12: 50, hållit en gripande betraktelse och förrättat jordfästningen enligt riutalen, utbars kistan till Sk. husarregementets begrafningsplats, som nu för första gången tagits i bruk.
Sedan musikkåren utfört Haydns Vid en väns graf och chefen för andra skvadronen J. Siöcrona lyst frid öfver den aflidne var den högtidliga akten till ända.
En rik blomstergärd hade af öfverordnade och kamrater sändts till båren.

Volontär Carl Gustaf Harry Lundgren, 54/1 Sk. Hus. Regtet, född utom äktenskap i Göteborgs Domkyrkoförsamling 1898–04–09, död av Lunginflammation och tillstötande difteri 1916–04–02. Begravd 1916–04–05 i kv. 1, nr. 447 (kista). Ogift.
Flyttade från Göteborgs masthuggsförsamling till Helsingborg 1916–02–26.
Föräldrar: Fadern okänd (enligt notis i Helsingborgs Dagblad, se nedan, hette han K. A. Lundgren). Modern var arbeterskan Emma Alida Häggman, född i Angered 1871–01–31, död i Göteborg 1953–05–07. Emma Alida gifte sig 1905–07–30 med sjöman/snickare Knut Robert Lundgren, född i Göteborgs Kristine 1872–08–07, död i Göteborg 1944–07–11. Hans föräldrar var stadstjänare Johan Reinhold Lundgren, född 1843–07–19 och Lovisa Olsson, gifta 1869–10–29. Efter giftermålet fick Emma Alida och Knut Robert sonen Fritz Hjalmar, född i Göteborgs Domkyrkoförsamling 1906–04–14, troligen död i Göteborg december 1941.
Emma Alida fick ytterligare en son med okänd fader: Erik Gunnar, född i Göteborgs Domkyrkoförsamling 1901–01–09, död i Göteborgs Karl Johan 1989–05–19. Även han fick efternamnet Lundgren. Han var gift med Rosa Maria Svanhilda Blixt, född i Göteborgs Domkyrkoförsamling 1898–02–25, dotter till mureriarbetare Frans Reinhold Blixt, född i Göteborgs Domkyrkoförsamling 1865 och Magda Josefina Svensson, född i Göteborgs Domkyrkoförsamling 1876. Erik Gunnar och Rosa Maria Svanhilda fick sonen Denis Gunnar tillsammans, född i Göteborgs Masthugg 1928–03–02, död i Biskopgården 1979–10–27. Erik Gunnar var även gift med Gulli Margareta Johansson, född i Göteborgs Masthugg 1902–12–01, död i Göteborgs Karl Johan 1987–03–19, dotter till arbetare Edvin Johansson, född 1874–06–05 och Hilda Lovisa Joakimsdotter, född i Björlanda 1875–01–10.
Det är de barn jag hittat. I augusti 1906 flyttade familjen till Örgryte, och där har jag inte hittat dem.

Helsingborgs Dagblad torsdagen den 6 april 1916:
Husaren Karl Gustaf Lundgren.
Det är ej mycket att säga om husaren n:r 54 på Lifskvadron Karl Gustaf Lundgren. Han var från Göteborg, Masthuggsförsamlingen, och föddes den 9 april 1898. Den 29 januari i år tog han anställning vid Lifskvadron af Skånska husarregementet. Redan i början af mars insjuknade han emellertid i en svår lunginflammation. Difteri stötte till och i söndags på eftermiddagen stelnade hans ungdomliga drag i dödens obevekliga armar.
Den svenska flaggan på kasernen gick ned på half stång. Regementet fick sorg. Ty en af dess lofvande krigare hade lämnat det.
I går förrättades begrafningen. En honnörsvakt om 24 man följde den döde kamraten till hans sista hvilorum. Musikkåren tolkade sorgen i toner, och kransarne på kistan från befäl och andra kamrater vittnade om att Karl Gustaf Lundgren under sin korta tjänst vid regementet vetat att skaffa sig vänner både bland öfverordnade och jämnställda.
Högtidligheten vid grafven, regementets graf på Pålsjö kyrkogård, inleddes med den vackra psalmversen ”Jag går mot döden, hvart jag går”.
Regementspastor A. Gierow höll så en gripande dödsbetraktelse utgående från Predikarens ord i 12 kap., 1 och 7 versarna: ”Gläd dig, du yngling, i din ungdom och låt ditt hjärta unna dig fröj i din ungdomstid; ja, vandra de vägar ditt hjärta lyster och så, som det behagar dina ögon. Men vet att Gud för allt detta skall draga dig till doms. – Och stoftet vänder åter till jorden, hvarifrån det har kommit, och andra vänder åter till Gud, som har gifvit den”.
Sist följde 2:a versen av psalmen 452: ”Jag går till himlen hvar jag går”.
Under sorgemusik och i blommor bäddades kistan i jorden.
*
Kort var Karl Gustaf Lundgrens bana vid regementet och det är icke mycket att säga om den, men det är mycket nog, då allt som är att säga är godt. Lika väl som den, som det förunnats att tjäna längre är han därför väl värd vårt hjärtliga tack för god vakt.
Närmast sörjes han af sin fader, snickaren K. A. Lundgren i Göteborg, af mor och 5 yngre syskon. Hade han fått lefva, så hade han säkert varit dem ett välbehöfligt stöd. Må det nu bidraga till deras tröst, att dess Karl Gustaf var en heder för sitt regemente, men framför allt för den familj, som han hade utgått ifrån.
M. S. v. W.

Volontär Janne Persson, 18/1 Sk. Hus. Regtet, född i Kattarp (M) 1897–09–17, död av spanska sjukan, lunginflammation 1918–12–12. Begravd 1918–12–17 i kv. 1, nr. 396 (kista). Ogift.
Flyttade från Kattarp till Helsingborg 1916–11–30.
Föräldrar: Jöns Persson, f. i Brunnby (M) 1843–01–25 och Kersti Nilsson, f. i Kattarp (M) 1858–06–18.
Syskon: Nils Peter, f. i Kattarp (M) 1880–07–29, Ernfrid, f. i Brunnby (M) 1883–03–04, Ida, f. i Brunnby (M) 1886–02–13, Annette, f. i Brunnby (M) 1888–10–27, Sigrid, f. i Brunnby (M) 1888–10–27, Emil, f. i Brunnby (M) 1891–06–28, Joel, f. i Brunnby (M) 1894–07–09.

J.A. Andersson, född 1898, död 1918. Hittar honom varken på Begravda i Sverige eller i SCB–utdraget över döda i Helsingborg 1918.

Volontär Nils Axel Emil Gustafsson, No. 5 Rågåkra, Brunnby (M), född 1899–07–03, död av lunginflammation och spanska sjukan 1920–04–21. Notering: Att. Ang. död och begr. till past. emb. i Brunnby d. 26/4 20. Begravd 1920–04–26 i kv. 1, nr. 446 (kista). Enligt Brunnby dödbok var han även jordbruksarbetare. Ogift.
Enligt folkräkningen 1900 så var han barnhusbarn, född i Hedvig Eleonora församling (AB). Han bodde då i Jakob och Johannes rote 8, kvarteret Grundläggaren N:o 16, hos den danske undersåten Tillskärare Niels Peder Hansen, f. 1875 i N. Lyndelse, Danmark, och hans hustru Hansine Kristine, f. 1873 i Odense, Danmark; även hon dansk undersåte.
Enligt SCB Hedvig Eleonora så föddes han utom äktenskap. Nedkomstort: Bondängen, Kärnbo (D). Son till ogifta Anna Maria Gustafsson, 28 Österm.g., f. i Marka (R), 1879–05–18. Troligen födde hon hemma hos föräldrarna, som troligen bodde i Kärnbo 1899. (År 1900 bodde de i Johannesberg, Gottröra, Stockholm.)
Moderns föräldrar: statdräng och ladugårdsarbetare Karl Johan Gustafsson, f. 1850 i Gudhem (R), och Klara Bergqvist, f. 1857 i Götene (R).
Syskon: Augusta Alfrida, f. 1877 i Falköping (R), Hilma Josefina, f. 1880 i Marka (R), Emma Karolina, f. 1882 i Marka (R), Hildur Elisabeth, f. 1886 i Skallmeja (R) och Anders Gustaf, f. 1889 i Skallmeja (R), Berta Desideria, f. 1894 i Kärnbo (R), Knut Ferdinand, f. 1896 i Kärnbo (R).

Volontär Bror Emil Svensson, 47/4 Sk. Hus. Regtet, född i Övraby (N) 1902–11–19, död av lunginflammation och spanska sjukan 1920–04–22. Begravd 1920–04–26 i kv. 1, nr. 429 (kista). Ogift.
Flyttade från Övraby till Helsingborg 1920–01–12.
Föräldrar: torpare August Svensson, f. 1858–12–04 i Övraby och Vilhelmina Augustdotter, f. 1874–09–22 i Slättåkra, d. 1932–07–27. Vigda i Övraby (N) 1900–12–01.
Syskon: Einar Reinhold, f. 1901–10–28, d. 1981–09–02 i Halmstad (N), Elsa, f. 1903–10–13, d. 1992–09–22 i Halmstad (N), Signe Emelia (Ferdinandsson), f. 1905–01–16, d. 1995–03–21 i Snöstorp (N), Karl Hilding, f. 1907–01–01 d. 1991–07–29 i Halmstad (N), Hilda Frideborg (Ferdinandsson), f. 1908–01–12, d. 2007–11–11 i Halmstad (N), Ester Linnéa, f. 1909–05–01, d. 1988–09–26 i Holm (N), John Edvin, f. 1911–02–12, d. 1989–06–28 i Halmstad (N), Gustaf Adolf (Falkemark), f. 1913–06–18, d. 1987–03–06 i Göteborg Örgryte (O), samtliga födda i Övraby (N).
Halvsyskon: Harry, f. 1896–02–03 i Ysby (N), d. 1961–06–13 i Övraby (N), John Wallentin, f. 1897–02–14 i Övraby (N), d. 1898–08–03 i Övraby (N). Dessa barn föddes i faderns äktenskap med Bina Johannesdotter, f. 1869–03–20 i Ysby (N), d. 1898–12–26 i Övraby (N).

Korpral Anders Wilhelm Johansson, 7/5 Sk. Hus. Regtet, född i Värö, Halland 1901–08–19, död av Fractura crosici (?) 1921–06–02. Det står även något på svenska som jag inte kan tyda, men det verkar börja med ”stryp”. Sedan står det även noterat Intyg från Poliskammaren d. 6/6 21 att hinder för begr. ej ???tes. (Texten är överstuken just där.) Begravd 1921–06–02 i kv. 1, nr. 412 (kista). Ogift.
Flyttade från Släp, Halland till Helsingborg 1918–11–19.
Föräldrar: hemmansägare Johan Edvard Johansson, f. 1859–03–12 i Värö, d. 1933–06–27 och Anna Josefina Johansdotter, f. 1873–03–23 i Värö. Vigda 1901–05–17 (Anna Josefina bodde då i Bua 11.)
Syskon: Carl Julius, f. 1903–04–09 i Värö (N)
Halvsyskon: Bertha Sofia, f. 1882–02–01, Amanda Elida, f. 1883–03–19, Anna Josefina, f. 1884–10–30, Hilma, f. 1887–03–16, Johan Birger, f. 1890–08–14, Anna Lovisa, f. 1892–05–20, samtliga födda i Värö (N). Dessa barn föddes i faderns äktenskap med Anna Brita Bernandersdotter, f. 1857 i Värö (N).
samt
Axel Erland, f. 1917–05–29 i Onsala (N), d. 2008–04–10. Från faderns äktenskap med Berta Andrea Dahl, f. 1883–10–18 i Vallda (N), d. 1978–03–26 i Vallda. Vigda i Vallda 1915–09–18.

Helsingborgs Dagblad lördagen den 4 juni 1921:
Dödsolycka vid hinderridt på Bergafältet.
Under hinderridt på Bergafältet i torsdags e. m. störtade volontären vid femte husarskvadronen n:r 7 Johansson och dödades. Ridningen gällde prishoppning, och olyckan tillgick så, att Johanssons häst icke förmådde taga hindret, utan slog helt öfver, hvarvid Johansson kom under hästen. Hufvudet krossades och bröstet inklämdes. I ambulansbil fördes den medvetslöse omedelbart till lasarettet, där han emellertid redan vid half 6–tiden, en knapp timme efter olyckan, utandades sin sista suck.
Johansson var 19 år gammal och bördig från Kungsbacka. Han hade tidigare varit anställd vid regementet, då han avancerade till korpral, och hade nu återkommit.

Furir Hans Jönsson Wight, Lappland 10, född i Brandstad (M) 1893–10–26, död av tuberculosis pulmonium (TBC) 1925–04–16. Begravd 1925–04–23 i kv. 1, nr. 395 (kista).
Föräldrar: Husman Jöns Hansson, f. 1868–09–30 i Brandstad (M) och Anna Persson, f. 1866–05–15 i Harlösa (M).
Syskon: Otto, f. 1895–02–27, d. 1896–04–06 i Södra Åsum (M), Otto, f. 1897–03–02 i Södra Åsum (M), Anna, f. 1898–04–28 i Brandstad (M), och Alfred, f. 1899–09–26 i Brandstad (M), Johan, f. 1901–07–07 i Brandstad (M), Carl, f. 1902–09–22 i Brandstad (M), Valter, f. 1904–06–23 i Brandstad (M), Blända, f. 1905–12–10 i Brandstad (M), Ernst, f. 1907–08–31 i Brandstad (M), Helga, f. 1909–02–06 i Brandstad (M).
Hans Wight gifte sig 1916–04–30 med fabriksarbeterskan Sofia Nilsson, f. 1891–12–13 i Tirup (M). Död i Raus (M) 1974–03–14 (omgift 1936–06–20 med Peter Vallentin Petersson, f. i Höganäs (M) 1900–03–09, d. i Raus (M) 1983–09–27).
Notis i husförhörslängd Helsingborgs stadsförsamling AIIa:189: ”Erhållit Kmts tillst. af d. 8 april 1918 att s.s. nytt släktnamn bära namnet: Wight. Hbg d 27/4 18”. I samma husförhörslängd står noterat för Sofias son Karl Harry ”Fadern, furir Hans Jönsson å 4/1 Sk Hus Regtet erkänner (?) barnet s.s. sitt. Hbg d. 14–8–1916”
Sonen Karl Harry Wight föddes utom äktenskap i Helsingborgs stadsförsamling 1913–12–01. Fader okänd, moder ogifta pigan Sofia Nilsson, Ryssland 19. Dopvittnen: Korpral Hans Jönsson, Bagare Edv. Lundkvist, Ida Nilsson. Karl Harry dog i Eslöv 1961–11–27. Han var gift med Astrid Ingeborg Petersson, f. i Silvåkra 1915–08–31, d. i Eslöv 1994–01–13.

Helsingborgs Dagblad fredagen den 24 april 1925:
Begravning.
En högtidlig militärbegravning ägde i går rum på Pålsjö kyrkogård, då stoftet efter framlidne furiren vid Livskv. å Skånska Husarregementet Hans J:son Wight vigdes till griftero. Utom den bortgångnes anhöriga och vänner deltogo i sorgeakten chefen för livskvadronen, ryttmästare John Lilliehöök, samt allt befäl å skvadronen, regementets musikkår, och en tropp husarer.
Akten inleddes i kapellet med unisont avsjungande av ps. 452, v. 1–2, varefter regementets pastor, teol. D:r A. Gierow, framträdde till den blomstersmyckade båren och höll en andaktsburen dödsbetraktelse med utgång från orden i Herrens bön: Fader vår, som är i himlen. Ske din vilja såsom i himlen så ock på jorden! Sedan officianten utlagt denna text förrättades jordfästningen enligt ritualen, varpå akten slöts med ps. 102, v. 5. Kistan bars så under tonerna av en sorgmarsch, spelad av regementsmusiken, ut till graven. Vid graven utförde musiken Haydns »Vid en väns grav».
Ryttmästare Lilliehöök riktade vid den öppna griften en sista hälsning och ett tack till den bortgångne från regementet. Å furirkårens vägnar talade furir Gustafsson. De anhörigas tack framfördes av den bortgångnes broder, f. furiren G. Jönsson.
Bland till båren sända kransar märktes sådana från Kungl. Skånska husarregementet, från Livskvadronen samt en krans från furirerna.


Kungl. Skånska Kav.Regementet

Furir Rudolf Frank, Husaretabl. (?) 12/2, född i Skivarp 1903–01–25, död av skottskada i huvudet efter suicidium 1930–08–24. Notering: Res. fr. poliskam. att hinder för begr. ej möter. Begravd 1930–08–28 i kv. 1, nr 445. Ogift.
Flyttade från Ystad till Helsingborg 1927–11–26.
Föräldrar: maskinist Oskar Fredrik Frank, f. 1876–03–06 i Varberg (N), d. 1950–12–26 i Malmö (M) och Ida Hilma Ottilia Rosengren, f. 1876–07–04 i Östersund (Z), d. 1964–01–18 i Ystad (M). Skilda 1934–06–25
Syskon: Emil Fredrik, f. 1900–04–29 i Ystad (M), d. 1939–10–13.

Helsingborgs Dagblad tisdagen den 26 augusti 1930:
Dödsannons:
Furiren vid Kungl. Skånska
kavalleriregementet
Rudolf Frank
avled den 24 aug. 1930, djupt
sörjd och saknad av för–
äldrar, syskon och kam–
rater.
Oskar Frank.      Ida Frank.
---
Begravningen äger rum
Torsdagen den 28 aug. å
Pålsjö begravningsplats kl.
14,30. Ev. blommor kunna
sändas till husarkasernen.


Furir Arvid Edvin Tallberg, Hattmakaren 5, född i Skarhult (M) 1912–07–30, död av Sarcoma crur. (?) sin. (?) e. metastas 1937–09–21. Begravd 1937–09–24 i kv. 1, nr 428. Föräldrar: statdräng Johannes Tallberg, f. 1878–09–22 i Björka (M), d. 1966–01–05 i Högseröd (M) och Elin Persson, f. 1875–09–19 i Öved (M), d. 1959–10–24 i Västerstad (M). Vigda 1905–05–18.
Syskon: Nils Alvar, f. u.ä. 1902–03–16 i Västerstad (M), d. 1967–06–05 i Eslöv (M).
Gift 1936–03–08 med Lisa Elvira Karlsson, f. i Ekeby (M) 1915–09–07. Hennes föräldrar var fabriksarbetare Johan August Karlsson, f. 1878–07–02 i Augerum (K), d. 1955–05–12 i Ekeby och Emma Charlotta Davidsson, f. 1881–11–09 i Ekeby (M), d. 1961–03–09. Vigda 1904-06-04.
Lisa hade även en tvillingsyster; Elsa Regina, d. 1993–08–13 i Landskrona (M). Gift 1945–03–31 med Sigfrid Julius Larsson, f. 1909–09–15 i Landskrona (M), d. 1975–12–29 i Landskrona (M).
Lisa gifte om sig 1942–03–01 med Oskar Edvard Asp, f. 1910–08–25 i Ekeby (M), d. 1976–07–01 i Ekeby (M).

Helsingborgs Dagblad onsdagen den 22 september 1937:
Dödsfall:
I en ålder av 25 år avled i går efter en längre tids sjukdom furiren vid Skånska kavalleriregementet Arvid Edvin Tallberg.
Tallberg, som var född i Askeröd, antogs som volontär vid regementet 1930 och blev efter att ha genomgått korprals– och furirskolorna utnämnd till furir 1936. Han efterlämnar minnet av en präktig och duktig ung man, omtyckt av befäl och underlydande. Mycket intresserad för idrott, tillhörde han regementets idrottsförening och var bl. a. känd som en skicklig tävlingsbrottare.
Närmast sörjande är maka.

Dödsannons:
Min käre make
Furiren
Arvid Edvin Tallberg

avled i dag efter lång tids
buret lidande.
Helsingborg d. 21 sept. 1937.
LISA.
Föräldrar, syskon, svärför–
äldrar, kamrater och vänner.