Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning fredag 31 augusti 1928

Billigare att telefonera till Danmark.

”Sundssamtal” på tre minuter för 75 öre.

Förutbeställningsavgiften skall stå i relation till samtalsavgiften.

STOCKHOLM, torsdag. (H. B.)
De vid den skandinaviska telegrafkonferensen i Oslo fattade besluten ha rörande telefontrafiken mellan Sverige och Danmark nu bearbetats och slutligt utformats, och vid ett samtal med H. B. har telegrafstyrelsens chef, generaldirektören greve Hamilton, meddelat innebörden av den träffade telefonöverenskommelsen.
– F. n. utgå samtalsavgifterna mellan Sverige och Danmark med lägre belopp under tiden kl. 18–23 än under de 19 övriga timmarna av dygnet, påpekar generaldir. Hamilton. Fr. o. m. den 1 jan. 1929 blir den ändringen, att den högre avgiften kommer att utgå endast under nio timmar eller under tiden kl. 9–18, den s. k. trafikstarka tiden, och således kommer den lägre avgiften att utgå under de övriga femton timmarna eller under den s. k. trafiksvaga tiden. Denna ändring gäller telefontrafiken från hela Sverige till Danmark.
– Vissa nya förmåner ha också tillkommit, särskilt för Skånes vidkommande. För treminuterssamtal mellan sydligaste delen av Sverige och Själland utgör avgiften nu kr. 1.40 med sänkning till kr. 1.20 de fem kvällstimmarna. Från instundande årsskifte komma dessa afgifter att ändras för samtal mellan vissa delar av Skåne och Själland på så sätt, att under den trafikstarka tiden avgiften blir kr. 1.35 och under resten av dygnet, under den trafiksvaga tiden, endast kr. 0.75 för treminuterssamtal. Dessa avgifter komma att gälla för samtal mellan på svenska sidan Engelholm, Helsingborg, Höganäs, Trelleborg, Malmö, Lund, Eslöv och Landskrona med underlydande stationer och på danska sidan Köpenhamn, Helsingör och troligen Roskilde med vissa underlydande stationer. Inskränkningen beror på att här förekomma enskilda telefonnät.
– Den tredje ändringen i telefontrafiken mellan Sverige och Danmark berör den s. k. förutbeställningsavgiften för samtal från hela Sverige, tillägger generaldir. Hamilton. Förutbeställningsavgiften utgår som bekant vid sådana samta, som i dagligt tal kallas för personliga samtal. Den nuvarande avgiften för sådant samtal mellan Sverige och Danmark är 80 öre, men den kommer att från den 1 januari utgå i förhållande till samtalsavgiften och beräknas efter viss procent. För de vanliga s. k. ”Sundssamtalen” blir denna avgift sänkt från 80 till 40 öre och för dyrare samtal – samtal på längre sträckor – blir avgiften proportionellet större och för billigare samtal mindre. Avgiften kommer emellertid icke att räknas efter någon given procent, utan beloppet avrundas till jämn summa.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
1 maj 2006