Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning onsdag 11 juli 1928

Brevet kom fram efter 31 år.

Från postverkets intressanta utställning i Örebro berättar Ö. D. en del små detaljer.
Först är det en utlänning, som fått brev från Sverige och önskat svara. När det gällt att få klarhet om avsändarens adress, har han tydligen funnit ett Colombi ägg. Och adressen kom att te sig som följer:
Skriv Sydlig
Gata och husnummer
Stockholm
Postverkets lilla påstämplade uppmaning kan tydligen sätta myror i huvudet på somliga.
Att det kan vara en smula klent med de geografiska kunskaperna beträffande ”du gamla, du fria du fjällhöga nord” framgår av brev, som sänts till ”Stockholm, Norway”.
Kuverten till två brev förmäla en ganska lustig historia. Breven avsändes 27 juni 1876 från Skanör dit två sjömän ombord på briggen ”Marta”, liggande i Mexiko. Då breven anlände till Mexiko, rådde där inbördeskrig, vilket ju inte heller hör till ovanligheterna. Detta gjorde emellertid, att postförhållandena voro en smula osäkra, och försändelserna kommo därför ej adressaterna till handa, men återkommo 1 juli 1907, således efter 31 år, till Skanörs postkontor, varifrån de tillställdes adressaterna, som då bodde i staden.
Högst kuriösa te sig försändelserna från Sverige till Kina, vilka där försetts med etiketter om obeställbarhet. Det är en hel liten packe med pappersremsor, skönt bemålade med kinesiska krumelurer.
Unikt i sitt slag är ett brevkuvert, som avsänts från Sundsvall den 26 juni 1888. Den dagen brann posthuset i staden och därvid förstördes jämväl frimärksförrådet och brevstämplarna av elden. Då brevet skulle postbehandlas, måste det därför förses med handskrivna anteckningar om såväl inlämningsort som inlämningsdag, som erlagt portobelopp!
Det saknas ej heller brevkort, som poststämplats vid Nordpolen eller åtminstone i närheten därav. Därmed förhåller sig som följer: Då Roald Amundsen år 1913 startade sin första nordpolsexpedition, såldes en del brevkort med syfte att lämna densamma ett visst ekonomiskt stöd. Dessa brevkort medtogs på färden och skulle ”postbehandlas” vid Nordpolen. Företaget misslyckades emellertid, och fartyget ”Fram” återvände till Norge. Då fartyget ”Maud” 1918 gick ut på polarexpedition medtogs brevkorten på nytt.
Efter många års drift i isen nådde ”Maud” äntligen hamn. Vid Nordpolen har visserligen det brevkort, som nu visas, icke varit, men ett gott stycke på väg, varom de bägge stämplarna bära vittne. Den ena, som makulererar frimärket, lyder: ”Polhavet 13, IX 1918 77º 33'” och den andra ”Polhavet 4, VIII 24 76º”. Brevkortet hade alltså avstämplats på 77 resp. 76 graderna nordlig bredd. Via postkontoret i Oslo ingick brevkortet till adressaten i Stockholm i februari 1926, alltså efter 13 års förlopp.
Vidare lägger man märke till brev och brevkort, som tillhört ångaren ”Bores” post vid fartygets förlisning nyårsnatten 1899–1900.
Sitt särskilda intresse har en försändelse från Hamburg till Stockholm, som under den 1832 rådande koleraepidemien blivit descinficerad på då brukligt sätt medels genomstickning och rökning. Ett brev kan sålunda som synes ha sina högst underbara öden!
Ett högst intressant studium erbjuder den utställda samlingen av brev från 1600-, 1700- och 1800-talen. Såsom en översikt av de svenska frimärkenas historia 1855–1928 utställes en samling, omfattande ett märke av varje utgiven frimärksvalör med angivande av den tid, varunder de tillhandahållits å postanstalterna, ävensom en samling av de år 1926 införda frankostämplarna, vilka användas i stället för frimärken.
Sist må ej heller glömmas att också den ”postala humorn” är representerad med klipp ur bladen av skilda årgångar jämte tillhörande illustrationer. Följande smakprov må anföras:
Först är det han, som står i kön och väntar, som reflekterar:
– När jag kommer till luckan, så gäller inte det här portot förståss!
Så är det bl. a. en historia om den verkligt inbitne posttjänstemannen. Den lyder:
Damen: Jag vägde mig i dag – precis 60 kilo.
Postnotarien: Alltså kan fröken skicka sig själv i sex postpaket runt Sverige för tillsammans 13.50.
Och så till sist historien om fröken Majken från Stockholm, på genomresa i en landsortsstad. Hon inkom på därvarande postkontor och begärde att utfå ett till henne adresserat rek, vilket postmästaren nekade utlämna, till följd av obekantskap med Majken:
– Jaså, postmästaren tror mig således inte?
– Ja, vad ska' jag tro, ni har ju inga papper, som utvisa, vem ni är.
– Jamen, var så god, det här är mitt fotografi. Ser postmästarn att det är jag ändå!
– Hm, jaha, jag ser, att det är mycket likt.
Majken fick reket.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005