Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Helsingborgs Dagblad lördag 20 december 1884

Ny angifvelse mot Aug Strindbergs »Giftas»

Till vår i går meddelade korta notis härom foga vi följande utförliga redogörelse af ”Figaro”: Hos riksdagens justitieombudsman har af vice häradshöfdingen Emil Asker gjorts angifvelse mot nämnda arbete såsom innehållande brott mot sedligheten. I början af sin anklagelseskrift, som utkommit i tryck framhåller hr A., att ehuru en jury har med nej besvarat frågan, huruvida ”Giftas” innehållit religionsbrott, så hindrar detta icke, att boken bör blifva föremål för nytt åtal ur den synpunkt, som hr A. här framhåller. Ganska utförligt och med åberopande af bland andra auktoriteter äfven biskop C. A. Agardhs uppsats ”Qvinnan”, ådagalägger hr Asker det lika skefva som vidriga i hr Strindbergs uppfattning af qvinnan och förhållandet mellan könen. Med anledning häraf, och ”då hr Bonnier på trycket utgifvit hr Strindbergs paskill», anser sig hr Asker hafva tillräckliga skäl för sin anmälan hos justitieombudsmannen om åtal mot hr Albert Bonnier såsom den der ”måste stånda ansvar, intill dess han vältat skulden på en annan eller på hr August Strindberg”. Angifvaren yrkar, att den ansvarige måtte dömas jemlikt 3 § 13 mom. Tryckfrihetsförordningen som handlar om missbruk af tryckfriheten medelat ”sedernas vanhelgd, vare sig genom offentliga läror till någon last, särdeles den, som sårar ärbarheten, eller sådana ohöljda och skändliga framställningar af denna lasts utöfvning, hvarigenom främjandet af ett förderfligt lefnadssätt åsyftas” – detta grundlagsstadgande jemfördt med vare sig mom. 1 eller mom. 2 i 18 kap. 13 § strafflagen, hvilka båda moment lyda:
»Sprider någon ut skrift, målning, teckning efter bild, som tukt och sedlighet sårar; straffas med böter och fängelse i högst sex månader.
Lag samma lag vare, om man genom annan gerning sårar tukt och sedlighet, så att allmän förargelse eller fara för andras förförelse deraf kommer”.
Endast för den oförmodade händelse, att svensk jury skulle sakna anledning att döma för sedlighetsbrott, yrkar angifvaren, att jury och domstol måtte döma ansvaringen enligt 3 § 12 mom. Tryckfrihetsförordningen eller såsom den der utspridt lögnaktiga uppgifter och vrängda framställningar till allmänhetens förvillande och förledande.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005