Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

 

Notiser

Höganäs Tidning torsdag 5 juli 1928

Serveringen i Höganäs.
Det kaféinnehavaren G. E. Persson i Höganäs meddelade tillståndet till servering av alkoholfria drycker avser tiden intill kl. 12 under juli, vilket till rättelse meddelas.

Höganäs Tidning 7 juli 1928

Den 7 juli.
KLAS (av latinska Claudius: ”sluten”). Solen går upp kl. 3.35 f. m. och ned kl. 8.47. Dagen har avtagit 10 min. på morgonen, 6 min. på aftonen.

Den 8 juli.
KJELL (av fonnordiska Kettil ”stormhatt”). Solen går upp kl. 3.36 f. m. och går ned kl. 8.47 e.m. Dagen har avtagit 11 min. på morgonen och 6 min. på aftonen.

Inga arbetslösa anmälda i Höganäs.
Arbetslöshetskommittén i Höganäs rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att inga arbetslösa anmält sig under juni månad. (H. B.)

Intet kaffe vid Kullens fyr.
Lotsstyrelsen har avslagit av fyrvakten vid Kullens lotsplats gjord ansökan om tillstånd att utöva kaffeservering å fyrplatsens område.

Prislistan för hemslöjden.
Ett misstag hade försåtligt insmugit sig i prislistan för hemslöjden, då den i går offentliggjordes i pressen. Felet är att söka hos den, som uppsatt prislistan och torde ha haft sin orsak där, att både greve Axel Wachtmeister och greve Carl Wachtmeister skänkt en dyrbar silverbricka; den förres att tilldelas lantbrukets binäringar, den senares åt bästa hemslöjdslaster.

Körkort trots invaliditet?
Länsstyrelsen i Malmö tillstyrker hos k. m:t medgivande för lantbrevbäraren Vilhelm Ohlsson i Allerum att trots invaliditet i vänstra armen erhålla körkor för motorcykel med sidvagn. (H. B.)

Norra Åsbo häradsrätt.
Förste notarien O. Schell har förordnats att förvalta häradshövdingeämbetet i Norra Åsbo domsaga fr. o. m. den 10 juli t. o. m. den 11 aug.

Intet kryssvalv i kyrktornet i Båstad.
Byggnadsstyrelsen har fastställt av arkitekten Erik Fant uppgjort förslag till innanfönster i Båstads församlings kyrka och till restaurering av kyrkans torn och därmed sammanhängande förändringar av de båda läktarna. Det fastställda förslaget innebär bl. a., att tornrummet i kyrkan skall täckas med ett plant trätak.
Av församlingen gjord ansökan om sådan ändring i förslaget, att tornrummet finge täckas med ett kryssvalv av tegel, har byggnadsstyrelsen ansett sig icke kunna bifalla. Det torde nämligen ej låta sig göra att utan avsevärda och kostsamman förstärkningar av murverket förse tornrummet med ett dylikt valv, som dessutom skulle på ett ur utseendesynpunkt olyckligt sätt avskära fönstren å östra och västra sidan.
Slutligen har styrelsen föreskrivit, att restaureringsrbetena skola ställas under ledning av arkitekten Fant eller annan av styrelsen härför godkänd person.

Höganäs Tidning 11 juli 1928

Till entreprenör
för måleriarbetet vid Lerbergets nya skola har antagits målaremäst. Zerman, Viken, som inlämnat det lägsta anbudet på omkring 700 kr.

Höganäs Tidning 12 juli 1928

Den 12 juli.
HERMAN (forntysk namnform: ”krigare”). Solen går upp kl. 3.41 f. m. och ned kl. 8.43. Dagen har avtagit 16 min. på morgonen, 10 min, på aftonen.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005