Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning onsdag 31 oktober 1928

Strövelstorps sparbank

Överjägmästare J. Sjöcrona, Vegeholm, bankens stiftare.
Lantbr. Nils Persson, Bosarp, bankens ordf.

Strövelstorps sparbank är en av de äldsta penninginrättningarna i våra orter. Den började sin verksamhet i januari 1853 och har sålunda bestått i över 75 år. Bankens stiftare, överjägmästare J. Sjöcrona, dåvarande ägare till Vegeholms säteri, väckte redan 1848 förslag om inrättande av en sparbank i Strövelstorp, men förslaget föll den gången; sockenstämman ansåg att sparbanken i Engelholm fyllde behovet. Överjägmästaren förtröttades emellertid icke, och fyra år senare voro som sagt strövelstorpsborna begåvade med en egen bankinrättning.
Av tillgängliga handlingar framgår, att bankens ledning omhänderhafts av följande personer, som ända fram till sekelskiftet fungerade både som ordförande och räkenskapsförare, efter vilken tid det blev nödvändigt att anställa särskild kamrer, nämligen överjägmästaren J. Sjöcrona, Vegeholm, under åren 1853–1871, prosten C. O. Olin, Strövelstorp, 1871–1888, kammarherren Robert Gravenhorst-Lövenstierna, Vegeholm, 1888–1894, arrendatorn av Vegeholm J. Sjödahl 1894–1898, lantbrukaren Sven Pålsson, N. Varalöv, 1898–1899, lantbrukaren Sven Olsson, Ingelstorp, 1899–1926 samt sedan dess lantbrukaren Nils Persson, Bosarp.
När man närmare studerar bankens handlingar, finner man, att banken gått sakta men säkert framåt under de gångna åren. Vid 1889 års slut utgjorde insättarnas behållning kr. 174,469:71. 20 år senare eller 1909 hade insättarna ett tillgodohavande av kr. 473,738:79 för att 10 år efteråt ha stigit till kronor 882,604:87. Den 31 dec. i fjol utvisade insättarnas konto, att man överskridit millionen och utgjorde närmare bestämt kr. 1,058,557:91.
Under vart och ett av åren 1885–1894 överlämnade banken för fattigvården inom Strövelstorps socken 1,000 kr. och 100 kr. som premier åt skolbarn, under 1890–1894 dessutom 100 kr. till sinnesslöanstalten vid Hesselholm samt vidare kr. 317:75 till kommunen för något välgörande ändamål. 1895 anslogs till välgörenhet 230 kr., 1896 beslöts avsätta 12,000 kr. för inköp av en tomt samt uppförandet av ett ålderdomshem inom kommunen. 1898 anslogs ytterligare 3,000 kr. för samma ändamål. Under åren 1900–1909 fick sockenbiblioteket ett årligt anslag av 100 kr. och under denna period avsattes under vissa år 400 kr. om året, som troligen kommo till användning vid uppförandet av hållstallet vid kyrkan. 1910–1917 reserverades årligen 400 kr. till allmännyttiga behov.
År 1918 avsattes kr. 3,293:73 till en fond för uppförande av ett tidsenligt epidemisjukhus inom socknen och 1925 ytterligare 3,500 kr. till samma ändamål. 1926 utbetalades ur bankens vinst 2,000 kr. till förflyttning av det ovannämnda hållstallet vid kyrkan. 1927 anslogs 200 kr. till beklädnadshjälp åt fattiga konfirmander. I mars förra året anslogo huvudmännen medel till befrämjande av sparsamheten bland församlingens skolbarn. Varje barn erhåller 5 kr. av banken så snart vederbörande själv insatt samma summa. Sedan banken igångsatte sin sparpropaganda ha motböcker utlämnats till 293 barn med en insamling i småposter av kr. 2,378:60 utöver det belopp banken tillskjutit.
Det torde icke vara överdrivet att påstå, att banken under sin verksamhetstid utbetalat för allmännyttiga och välgörande ändamål bortåt 50,000 kr.
Sparbankens lokaler ha under den senaste tiden tillbyggts och restaurerats och framstå nu i tidsenligare skick. Bl. a. har ett nytt stabilt kassavalv tillkommit.


Strövelstorps sparbank.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
6 februari 2005