Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning onsdag 31 oktober 1928

Johnstorps och Farhults sparbank.

A. W. Hyberg, v. ordförande.
S. Aug. Jönsson, Jonstorp, ordförande.
Harald Sandell, kamrer.

Vid ett sammanträde sommaren 1869 med en inom pastoratet bildad lanmannaförening, diskuterades ett förslag om bildandet av en sparbank, omfattande Jonstorps och Farhults socknar. Detta rönte livligt bifall, och listor utfärdades för insamling av bidrag till en grundfond. Å dessa tecknade sig 92 personer för tillsammans 580 kronor. Med detta belopp ansågs företaget kunna startas, och konstituerande sammanträde med stiftarne utlystes till oktober, då det fattades definitivt beslut om bildandet av Johnstorps och Farhults sparbank och valdes styrelse.
Då sålunda det organisatoriska och formella arbetet var utfört, kunde sparbankens egentliga verksamhet omedelbart börja och redan den 7 januari 1870 hölls sparbanken för första gången öppen för allmänheten.

År, Kvarstående insättare, Insatt belopp, Gottgjord ränta å insättarnas kapital, Insättarnas behållning, Sparbankens reservfond: 1870; 364; 47,000:89; 824:85; 40,974:57; 618:94 - 1880; 1527; 98,9797:97; 92,177:20; 274,939:84; 16,404:38 - 1890; 1739; 1,567,504:29; 183,654:06; 530,459:17; 42,972:65 - 1900; 1784; 1,720,237:10; 236,018:02; 810,604:98; 77,061:48 - 1910; 2120; 3,187,258:95; 537,503:40; 1,565,971:65; 126,180:84 - 1920; 2455; 6,507,309:13; 1,154,118:73; 3,855,311:17; 189,830:61 - 1925; 2492; 3,183,222:92; 840,894:91; 3,946,133:83; 205,630:25 - 1926; 2506; 684,042:74; 174,362:91; 3,962,669:14; 217,631:98 - 1927; 2412; 672,248:59; 176,043:44; 4,011,359:90; 238,581:45

Resultatet av första årets arbete ansågs gott och ingav de bästa förhoppningar för framtiden.
Med hjälp av en gåva från den för sparsamheten varmt intresserade Lars Jönsson i Kullenbergstorp kunde år 1911 sparbössor utdelas i skolorna och vid vårterminens slut samma år insattes för första gången de medel, som uppsamlats genom skolsparbössorna.
Sedan dess har skolsparverksamheten varit så att säga rotfast inom Jonstorps församlings folk- och småskolor. De genom denna verksamhet influtna medlen ha genom lärarepersonalens försorg vid varje lästermins slut insatts i sparbanken.
För att främja sparsamheten bland pastoratets skolbarn avsatte sparbanken av 1927 års vinst ett belopp av 500:– kronor.


Johnstorps och Farhults sparbank.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
6 februari 2005