Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning lördag 28 juli 1928

Kullens tuberkulosförenings kolonier.


Kolonien på Kullen, som tidigare i sommar varit förlagd där.

Sedan många år tillbaka ha barnkolonier varit förlagda till Norra Åsbo skogsbygd. Barrskogsluften här anses nämligen mycket välgörande för dem som eljest ha sin vistelse vid kusten. För skogsbon blir däremot förhållandet omvänt. Han behöver komma till kusten och andas havsluft. Det är omväxlingens lag, som här som på så många andra områden har så mycket att betyda. I Örkelljungatrakten äro flera kolonier på skilda håll förlagda, där barnen nu insupa, om inte precis så mycket av sol – det har varit sparsamt med den i år – så dock den hälsostärkande barrskogsluften och njuta av härdande friluftsliv.
Häromdagen gjorde sign. ett besök hos kolonierna i Vemmentorp. Kolonistugan Kullen är den äldsta och har onekligen det bästa läge, högt och torrt, men ändock i behaglig närhet av Vemmentorpssjön. Det är blott en liten promenad neråt sluttningen genom furuskogen till badhuset och här badas det friskt, då inte vädret lägger hinder i vägen.
Att barnen förstå att finna sig tillrätta under sin vistelse i denna natur gavs tydliga bevis på. En liten brädlapp, uppfäst vid entrén till gården, varpå man med stora svarta bokstäver skrivit det braskande ordet ”cirkus” föranledde till lite rekognoscering. Mycket riktigt var det cirkusföreställning, som pojkarna i dag ordnat till på en utvald plats på något avstånd från stugan. Området för föreställningen var naturligt vederbörligen avgränsat för obehöriga. Toaletterna för artisterna hade man också ordnat, och ansiktena lyste i brokiga färger. De agerande ropade ut sin föreställning så att en verklig cirkusdirektör skulle avundas dem. Det saknades inte fantasi och framställningen dög också. Man hade vådligt roligt, så roligt pojkar överhuvud kunna ha, då de släppas lösa bland stenar och ljung och på gröna ängar.
På Kullen befinna sig nu den andra gruppen för i år, 30 barn, därav 17 pojkar och 13 flickor. De anlände den 17 och skola stanna där i fem veckor. Chefskapet för denna grupp utövas av lärarinnan fröken Dagmar Svensson med biträde av kokerskan fröken Wanda Lindkvist, båda från Höganäs. Förken Lindkvist är ny för i år i denna sin uppgift på kolonien. Fröken Malin Ljunggren, Boalt, som under alla åren, sedan Kullakolonien kom till varit kokerska, har i år varit förhindrad åtaga sig detta uppdrag.
Vi passade på att taga en gruppbild av kolonien, och i detta syfte ställdes färden också till Hoppet, den andra kolonistugan, några minuters väg längre bort. Denna kolonistuga är av något yngre datum än Kullen och även den ligger vackert häruppe. Här lekte verkligen pojkarna också cirkus, så det tycktes vara det stående programmet för dagen. 21 pojkar residerade här, medan tidigare i sommar lika många flickor hade beretts vistelse här. Befälet föres av lärarinnan fröken Anna Knutsson med biträde av kokerskan fr. Gerda Nyman, båda från Höganäs.
Det är en liten upplevelse att företaga en tur upp till stugorna i den vackra naturen. Verksamheten vittnar också om att det ligger organisation och arbete bakom, och att det finnes för saken intresserade och arbetande män och kvinnor.
S–d.Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
6 februari 2005