Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning lördag 7 juli 1928

Höganäs idrottsplats inviges i morgon.

De första tävlingarna på den ståtliga anläggningen utkämpas på söndagen.En bild från Höganäs ståtliga idrottsplats med tribunen.

Morgondagen blir Höganäsidrottens hittills största märkesdag. Då sker nämligen invigningen av den nya idrottsplatsen, en händelse som sedan långa tider varit en av de idrottsintresserades hetaste önskningar.
Denna anläggning, som torde vara en av de förnämsta i denna del av vår provins, har krävt ett omfattande arbete. Den påbörjades redan år 1924. Frågan var då långt ifrån ny. Redan den 9 maj 1920 besökte ingenjör Norling från Stockholm, Höganäs på uppdrag av Sveriges Idrottsplatskommitté för att verkställa utredning och uppgöra plan för en idrottsplatsanläggning i Höganäs. Någon utredning hördes dock ej av det året – anledningen föregavs vara Antwerpenolympiaden och arbetet med denna. Därmed fick saken vila till den 3 augusti 1921 då överste Hermelin på genomresa var i Höganäs och besåg ett föreslaget område, beläget söder om nuvarande koloniområdet vid Långaröd. I den tryckta ”utredning över idrottsplatsers anläggande och ordnande i Sverige”, som samma år utgavs av Centralföreningen, stod bl. a. följande att läsa under rubriken Höganäs.
”Höganäs besöktes den 3 aug. 1921 av överste Hermelin. Idrottsplatsfrågan är därstädes aktuell. Upplysningar därom lämnades av doktor G. Alling och hr G. Svenson. De ledande inom samhället inse till fullo att denna stora industriplats är i stort behov av en ordnad idrottsplats för sin ungdom. Ett område till fotbollsplan har sedan länge varit upplåtet av Höganäsbolaget, som även för övrigt visat stor förståelse för idrottsrörelsen. Att en fullständig idrottsplats ej ännu blivit ordnad är beroende på att enighet om val av nytt område för idrottsplats ej kunnat vinnas. Skulle ock, som är att hoppas. Platsfrågan snart avgöras torde en framställning vara att förvänta om lån ur lotterifonden”.
I juli månad 1922 inlämnades en utredning i ärendet till Höganäsbolaget. Då emellertid ett nytt område norr om Höganäs senare blev föreslaget av nämnda bolag, ingavs i okt. samma år en begäran till Idrottsplatskommittén i Stockholm om att hitsända en expert för besiktning av detta område. Då emellertid medel saknades för att bekosta resa för en dylik expert fick saken åter förfalla till den 14 februari 1923, då chefen för Malmö idrottsplats hr K. Billqvist tillkallades tack vare en privat mans idrottsintresse.
Den 11 sept. 1923 kom frågan upp första gången i Höganäs kommunalfullmäktige. Då emellertid äganderätten till det ifrågasatta markområdet ej var fullt klar, beslöto fullmäktige att bordlägga ärendet intill dess att Idrottsförbundet kunde inkomma med mera hållbara utredningar. Den 24 februari 1924 var ett offentligt diskussionsmöte anordnat i stora tivolisalen för att dryfta Höganäs idrottsplatsfråga. Härvid tillsattes en idrottsplatskommitté för frågans vidare lösning, vari invaldes följande personer: Hrr J. W. Persson, E. Rosenkvist, Gustav Svenson, Hj. Elgström, B. Falck, G. Alling, Julius Ahlberg, A. P. Ekstrand, Herdin Paulsson och Ernst Larsson. I detta möte deltogo över 300 personer.
Sedan denna kommitté trätt i arbete visade det sig, att ej mindre än sju olika markområden funnos att välja på. Det slutliga avgörandet fattades vid Höganäs kommunalfullmäktiges sammanträde den 27 maj 1924, då det beslöts att av Höganäs Folkets park inköpa ett jordområde på 25,000 kvm. för ett sammanlagt pris av 37,500 kronor. Kommunalnämnden fick i uppdrag att utarbeta förslag till platsens iordningställande. Ritningar uppgjorda av firman Elgström i Höganäs och godkända av Centralföreningen blevo de av kommunalfullmäktige antagna den 28 okt. Samtidigt förbundo sig Höganäs idrottsmän att själva utföra allt arbete, som av dem kunde utföras.


En bild från Höganäs idrottsplats 1924 – idrottsmännen i arbetstagen.

Därmed bar början gjord till Höganäs idrottsplats. På hösten samma år började planeringsarbetena.
Platsen, som nu står färdig, har dragit stora kostnader. Höganäs kommun har anslagit c:a 70,000 kronor. Höganäsbolaget har skänkt 15,000 kronor, vilka i första hand skulle användas till bestridande av kostnaderna för uppförande av mur och entrébyggnad. Centralföreningen har beviljat ett 10-årigt amorteringslån på 15,000 kr. Platsens idrottsföreningar har anslagit 700 kr, och på frivillighetens väg har insamlats 1,000 kr. Till slutförandet av arbetena har Höganäsbolaget ytterligare skänkt 1,000 kr. och från Malmöhus läns landsting har erhållits c:a 1,100 kr. till nödhjälpsarbeten på idrottsplatsen. För att få utökat träningsplanen till 50×100 meter i st. f. 80×50 inköpte Höganäs Idrottsförbund ännu ett markområde för ett pris av 3,200 kr., vilken mark med full äganderätt överlåtits till kommunen.
Förutom dessa kostnader tillkommer värdet av allt det frivilliga arbete, som idrottsmännen själva utfört. Skulle således allt värdesättas kommer idrottsplatsens värde att överstiga 100,000 kr.
Platsen som är i förstklassigt skick har en stor fotbollsplan 64×105 m. och en träningsplan 50×100 meter, en löparbana om c:a 380 m., anordningar för diskus-, kulstötning och släggkastning, spjutkastning, höjd-, längd- och stavhopp. En täckt tribun med plats för närmare 300 personer har uppförts. Under denna ha inretts tvenne avklädningsrum samt ett duschrum, det senare med dusch och tvättställsanordningar, materialrum, W. C. m. m.
Idrottsplatsen kommer att bli den samlingsplats, där Höganäs ungdom i fredlig tävlan skola pröva sina krafter sig själva till vederkvickelse och alla idrottsintresserade till glädje.
Vid morgondagens invigning av idrottsplatsen kommer Höganäs Bollklubb att inviga en ny klubbflagga. Den består av klubbens emblem med dess färger på vit botten. Flaggan har tillverkats av Olga Karlssons garn- och tricotaffär, Höganäs.
Kl. 9.30 hissas flaggan på idrottsplatsen, och alla Bollklubbsmedlemmar uppmanas att då infinna sig.
Programmet för invigningen återgives på annan plats. Landskrona Bois' lag får följande utseende:
A. Andersson, målvakt; E. Linder, högerback, C. Huldt, vänsterback; S. Kvist, högerhalvback, F. Lindfors, centerhalvback; H. Linder, vänsterhalvback; E. Jönsson, högerytter, H. Dahl, högerinner, N. Svensson, center, J. Nilsson, vänsterinner, J. Olsson, vänsterytter.
Höganäslaget är som förut meddelats följande:
H. Karlsson, målvakt; A. Moberg, högerback, J. Moberg vänsterback; O. Paulsson, högerhalvback, J. Nilsson, centerhalvback, S. Eriksson, vänsterhalvback; O. Erlandsson, högerytter, E. Johansson, högerinner, N. Andersson, center, T. Andersson, vänsterinner, E. Pettersson, vänsterytter.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005