Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning lördag 7 juli 1928

Bussturerna Helsingborg-Arild ökas ej?

Förbindelserna äro tillräckliga anser järnvägsstyrelsen.

STOCKHOLM, fredag. (H. B.)
I yttrande över de av Vilhelm Bengtsson i Arild m. fl. hos k. m:t anförda besvären över länsstyrelsens vägran att medgiva turökning i deras billinjetrafik mellan Arild och Helsingborg över Höganäs vidhåller järnvägsstyrelsen sin tidigare uttalade mening att förbindelserna mellan Helsingborg och Arild äro så täta, att någon ökning av omnibusslinjerna eller turernas antal icke äro av behovet påkallad.
Den av klagandena framhållna olägenheten med den nuvarande turlista, nämligen att denna lägger hinder i vägen för åtagandet att mot låg avgift befordra skolbarn från Arild och Brunnby till Höganäs, anser styrelsen icke motivera något medgivande beträffande delen söder om Höganäs.
Skulle skälet i och för sig vara välgrundat, vilket styrelsen icke kan bedöma, har styrelsen emellertid intet att erinra mot bifall, vad beträffar sträckan Arild–Höganäs.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005