Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning fredag 6 juli 1928

Höganäsutställningen högtidligen öppnad i går.

En vacker och värdig högtidlighet i närvaro av omkring 4,000 människor.
Telegram till och från Kronprinsen, som anländer på måndag        .Landshövdingen förklarar utställningen öppnad.

Friska fläktar av omisskännlig feststämning drar in över Höganäs av vardagsflit präglade samhälle. Med flygande fanor och klingande spel har Höganäs i går öppnat sin utställning.
Med tillfredsställelse kunde arbetsutskottet och dess energiske ordförande och kommissarie konstatera ej blott att alla anordningarna voro klara på bestämd tid, utan också att vädrets makter visade sin bästa uppsyn.
Ett rörligt folkliv hade sedan tidiga morgontimmar utvecklat sig icke blott i själva samhället utan även å de vägar, som leda till den fagra Kullabygdens idoga huvudstad. Bygdens folk hade talrikt mött upp, och att tillströmningen av besökande även fjärrväga från icke var ringa därom vittnade bilparkeringsplatserna, tydligt nog. Samhällets egna innebyggare hade under några timmar tagit helgdagsledigt, det var liv och rörelse vart man kom.
Morgontåget medförde många besökare till Höganäs, och med 10-tåget följde ytterligare stora kontingenter av främlingar. Samhällets gator voro kantade med flaggstänger. Flaggalléer voro dragna genom Centralgatan och Järnvägsgatan och därifrån genom Köpmannagatan till festplatsen i parken. Klockan 10 var denna i det närmaste fullsatt med folk, och antalet uppgick till omkring 4,000 personer.


Festplatsen under förmiddagen.

De inbjudna hedersgästerna : Landshövding friherre Fr. Ramel med fru, landshövding Johan Nilsson, landshövdingen G. Tornérhjelm med fru, biskop Edvard Rodhe med fru, förste hovstallmästare greve Carl Wachtmeister, kabinettskammarherre greve Axel Wachtmeister med grevinna, friherre C. Bennett, friherre Axel Thott, ingenjör P. Wretblad m. fl. jämte mottagningskommittén med damer togo plats å tribunen. Denna var smakfullt dekorerad, och över densamma var spänt ett stort baldakinartat soltält. I fonden var Skånes vapen placerat, draperat med de svenska färgerna, å sidopilastrarna syntes Luggudevapnet. Tribunen lystes ytterligare upp av blommor och inplanterade ungbjörkar.
Utställningsparken företedde för övrigt en festlig och livfull anblick med sina smattrande blågula dukar, sina grönskande gräsmattor och all sin blomsterprakt. Den yttre ramen var kort sagt både värdig och vacker. Högtidligheterna vid utställningens invigning försiggingo också under enkla, värdiga former. Detta må noteras, ty man blir gång på gång i tillfälle att med tillfredsställelse konstatera en genomgående strävan att med bannlysande av all vräkighet söka skapa ett helhetsintryck av gedigen måttfullhet, av stil och kultur.
Kronprinsen, som ju välvilligt ställt sig till förfogande för öppningsceremonierna, hade på grund av kronprinsessans sjukdom måst säga återbud.

Hr Arnberg bjuder landshövdingen öppna utställningen.
Sedan hedersgästern och inbjudna tagit plats å friluftstribunen och Höganäs musikkår utfört ett par musiknummer, framträdde utställningsbestyrelsens ordförande fabrikör Olof Arnberg, som i följande ordalag vände sig till utställningens hedersordförande, landshövding F. Ramel med anmodan att förklara utställningen öppnad:

Herr Landshövding!
En inom Höganäs Fabriks- & Hantverksförening länge närd önskan står i dag inför sitt förverkligande. Föreningens protokoll under de senare åren bära nogsamt vittne om det stora intresse, varmed frågan om en utställning i Höganäs omfattats och diskuterats. Förefintliga meningsskiljaktigheter hava icke varit hänförda till själva utställningsidén men väl hava vägande betänkligheter framförts, då det gällt förslagets realiserande under tidigare år. Att förslaget numera kunnat vinna icke blott en enig tillslutning inom föreningen utan även omfattats med det livligaste intresse och sympati från vitt skilda håll, vars medverkan ansetts önskvärd och under utformningens gång blivit en hela samhällets angelägenhet vittnar tydligt om, att tidpunkten varit lämpligt vald.
Under innevarande år kan föreningen se tillbaka på en 20-årig framgångsrik verksamhet. Tjugo år hava även förflutit sedan det utvidgade municipalsamhällets tillkomst och ett decennium sedan sammanslagningen mellan de bägge delar, varav vårt nuvarande samhälle består. Denna omständighet har säkerligen varit av utomordentlig betydelse för vårt samhälle.
Som en var av oss nogsamt känner, är detta vårt samhälle i synnerhet beroende av de naturliga tillgångar, som finns inom vår ort, vilka av framsynta män utnyttjats på ett sådant sätt att därav skapats en storindustri, vars produkter äro världsbekanta. I dess hägn hava uppstått hantverksyrken, vilka var för sig bidraga till vårt samhälles utveckling. Det är dessa hantverkets män, som – samlade i Höganäs Fabriks- & Hantverksförening – genom anordnandet av denna utställning önskat åstadkomma en fredlig tävlan för vinnande av ökat intresse.
Vi våga även hoppas att besök på denna utställning skall lämna icke blott en god uppfattning om, vad våra bygder kunna åstadkomma, utan även giva impulser till fortsatt framåtskridande.
Herr Landshövding!
På bestyrelsens vägnar tillåter jag mig härmed vördsamt anhålla, att Ni herr Landshövding behagade förklara denna utställning öppnad.


Landshövdingen överlämnar riddartecknet av Vasaorden till fabriksägare O. Arnberg.

Landshövding Ramel förklarar utställningen öppnad.
Landshövdingen efterkom omedelbart denna anhållan och yttrade därvid:
Bland Sveriges landskap intager, det våga vi säga med stolthet och tillförsikt, Skåne en rangplats. Det folkrikaste och det närmast Kontinenten belägna av alla våra svenska landskap, har det också i många hänseenden utvecklats snabbare än de övriga.
Samtidigt är Skåne både ur natursynpunkt och ur andra synpunkter synnerligen olikartat. Träffande har en god kännare av Skåne förklarat, att vi här skulle kunna uppvisa en provkarta på Sveriges alla landskap. Man hör ofta talas om ”kungariket Skåne”, men jag tror, att det vore lämpligare att kalla det ”hertigdömet Skåne”. Vi hava ju också en egen Hertig, en man, som vi alla blicka upp till och vilkens ingående kännedom om Skåne och på en gång kungliga och folkliga sätt gjort, att han här i sällsynt grad vunit allas hjärtan. Det hade ju också varit allas vårt hopp in i det sista, att vår egen Hertig, utställningens höge beskyddare, i dag skulle förklarat utställningen öppnad. Genom H. K. H. Kronprinsessans sjukdom har detta tyvärr omöjliggjorts. Med en varm önskan om H. K. H:s snara tillfrisknande sända vi en vördsam hyllning till Kronprinsparet.
När Höganäs' fabriks- och hantverksförening beslöt att i år här anordna en utställning, visste den säkert vad den gjorde. Man insåg till fullo, att just Höganäs läge erbjöd särskilt stora möjligheter att hit samla en intresserad publik. Vare sig man färdas med järnväg, automobil eller ångbåt är det inga svårigheter att lätt komma hit, och om man hittills betraktat Höganäs mer som en genomfartsort förelåg alla skäl, att nu begagna tillfället att söka lära allmänheten att Höganäs själv kunde uppvisa många sevärdheter väl värda ett besök.
”Nun in der Begrenzung zeigt sich der Meister” (Blott i begränsningen visar sig mästaren), har Goetheh en gång yttrat och just begränsningens svåra konst tror jag att man här verkligen lyckats lämna bevis för, när man gjort Höganäsutställningen närmast till en utställning av Kullabygdens alster. Den avser, som vi alla veta, att i första rummet vara en exponent av hantverkets, industriens och hemslöjdens ställning inom detta område. Avdelningen för hantverk och industri kommer att visa, att Kullabygden äger kunniga och skickliga yrkesmän inom snart sagt alla grenar. Samtidigt som här visas produukter från sådana, jag skulle nästan vilja säga, världsfirma som Höganäs-Billesholms aktiebolag få vi se en synnerligen representativ utställning av snickeri- och byggnadskonst jämte närbelägna yrken. Det ”egna hemmet” kommer säkerligen att tjäna mångas sinnen och, få vi hoppas, uppmuntra till bildandet av flera egna hem, och det elektriska köket kommer nog att giva impulser åt mer än en husmoder. Hemslöjden, som överallt i Skåne står så högt och omhuldas så varmt, har nått en alldeles särskild utveckling just i Luggude härad. En fullödig överblick över denna konstarts ställning här få vi genom den livaktiga Malmöhus läns hemslöjdsförening anordnade utställningen.
Det är ett glädjande faktum, att den skånska konsten under senare tider mer och mer gjort sig gällande. Särskilt här från den fagra Kullabygden har den i stor utsträckning hämtat sina motiv, och det är också naturligt, att denna del av utställningen utsträckts till hela Skåne, och kommer att uppvisa en provkarta på vad Skånes så gott som alla mera kända konstnärer kunna åstadkomma, och det vill ej säga litet. För hela Skåne blir även den utställning för lantbrukets binäringar, som fjäderfä-, kanin- och duvodlare anordna den 13, 14 och 15 juli, ja duvorna komma hit från hela Sverige.
I Skåne kanske mer än annorstädes i landet har under senaste tiden automobilismen tagit ett oerhört uppsving. Det är då också helt naturligt, att man med utställningen förenat en samling av alla mera kända bil- och motormärken ävensom en ”Camping-utställning”. Denna del intager på sätt och vis en särställning, men kommer säkerligen också den att tilldraga sig stor uppmärksamheht. Skolornas utställning av slöjd och teckningar likasom Höganäsbolagets såväl som många enskildas expositioner av keramik äro väl värda ett besök, och en talrik publik kommer säkerligen även att lockas av akvarieutställningen av såväl havs- som sötvattenfisk, en utställningsart, som alltid tilldrager sig särskild uppmärksamhet.
Om således, som i pressen på sin tid framhölls, Höganäsutställningen närmast är ett idogt samhälles och en i många avseende rik bygds självmedvetna uppvisning av vad den äger av yrkesskicklighet, begåvning, praktisk erfarenhet och ekonomisk företagsamhet, tror jag också, att den har stora utsikter att bliva en verklig framgång, att medföra bestående fördelar för samhället.
I den säkra förhoppningen att så måtte ske, förklarar jag härmed Höganäsutställningen 1928 för öppnad.

Ett telegram från kronprinsen.
I samband med talet uppläste landshövdingen ett telegram från kronprinsen av följande lydelse:
”Livligt beklagande, att jag blivit förhindrad infinna mig till dagens högtidlighet, sänder jag en hjärtlig välgångsönskan till öppnandet av Höganäsutställningen som jag hoppas få besöka om måndagen.
Gustaf Adolf.”

Landshövdingens tal mottogs med livliga applåder.

Redaktör Alfr. Fjellner framträdde därpå och uppläste en av honom för tillfället författad ståtlig prolog, mottagen med långvarigt bifall.
Landshövding Ramel meddelade sedan, att även konungen ihågkommit denna dag samt tilldelat fabriksägare Arnberg för dennes mångåriga förtjänster såsom industriidkare och kommunalman riddartecknet av Vasaorden.
Höganäs manskör sjöng så Vårt land och Sveriges flagga av Alfvén. Efter ett musiknummer av Höganäs musikkår gjordes en rond genom utställningen, varvid bestyrelsens medlemmar tjänstgjorde som ciceroner. Genom intensivt arbete hade man lyckats få monter och expositioner fullt färdiga, och över allt uttryckte man sin beundran för huru välordnat och gediget allt föreföll. Särskilt intresse tilldrog sig den sällsynt representativa och vackra konstutställningen med dess Per Gummesons-avdelning. Även inför hemutställningen, den rikhaltiga hemslöjdsexpositionen och utställningen av konsthantverk stannade man ofta i grupper och gav uttrycket åt sin oförställda beundran.


Red. A. Fjelner framsäger sin prolog. De tre sittande herrarna äro fr. vänster: landshövding Joh. Nilsson, f. landshövding Tornérhjelm och landshövding Fr. Ramel.

Lunchen på utställningsrestauranten.
Vid den efterföljande lunchen å utställningsrestauranten kl. 1 em. hälsades gästerna välkomna av bestyrelsens ordf. Olof Arnberg. Landshövding Ramel utbragte konungens skål, följd av ett 4-faldigt leve och fanfarer samt omedelbart därpå en skål för utställningens höge beskryddare h. K. h. kronprinsen även följt av 4-faldigt leve och fanfarer.
Landshövdingen äskade sedan åter ljud och frambar i vältaliga ordalag en hyllning åt Höganäs, dess hantverksförening och utställningsbestyrelse, framhållande utställningens stora förtjänster, vilket tal åtföljdes med ett 3-faldigt leve.
Municipalfullmäktiges ordf. landstingsman J. W. Persson frambar samhällets tack till handverksföreningen och utställningsbestyrelsen för dess lyckade arrangermanger.
Fabriksägare Arnberg höll därpå följande anförande:

Herr landshövding och hedersordförande! Mina damer och herrar!
Det blev, på grund av mellankommande hinder oss icke förrunnat att i dag få se hos oss H. K. H. Kronprinsen, vilket vi på det livligaste beklaga, vi hoppas dock senare under utställningen få glädja oss över H. K. H:s besök.
Den utställning, som öppnats här idag, ter sig – efter våra förhållanden att döma – synnerligen förhoppningsfullt. Vi hava därför utan tvivel i högsta grad att tacka den ovärderliga hjälp, vi fått av vår hedersordförande landshövdingen, friherre Ramel.
Det har sedan länge här uttalats önskan om, och under senare tiden särskilt från medlemmar tillhörande Fabriks- & Hantverksföreningen allt mera energiskt yrkats på, att vi här skulle anordna en utställning. Det har från andra sidan hysts starka betänkligheter med hänsyn till våra begränsade resurser. Man kan väl dock knappast med skäl förebrå oss, att vi över hövan förhävt oss beträffande utställningen, ty vi ha icke haft någon sådan sedan 1900 års lantbruksutställning, frånsett en mindre uppvisning av trädgårdsalster. Vår utställningsfråga har också inom hela vår ort omfattats med största intresse.
Yrkenas män ha ansett det önskvärt, att få göra en uppvisning av vad de förmå åstadkomma till eventuell uppmuntran och, i alla fall, till en sporre för vidare utveckling.
Vi ha under Husmoderföreningens regim fått en synnerligen tilltalande och instressant hemutställning. Hemslöjden har inom vår ort en gammal kär hemvist, den har inom Kullabygden gamla, goda anor.
Med hjälp av fiskeriintendenten d:r Svenander ha vi fått en synnerligen intressant samling av en del fiskarter, som förekomma i våra farvatten.
Från yrkesskolornas elever ha vi en vacker samling av deras arbeten, och från närliggande gårdar ha vi att tacksamt erkänna ett välvilligt deltagande med blomsteranläggningar och blomsterdekorationer. Vi kom något för sent för att få en lantbruksutställning, men vänta under de senare dagarna en avdelning av lantbrukets binäringar.
Beträffande industrien så har vår ort icke så mycket att bjuda utöver vår världsbekanta storindustri Höganäsverken – av vilken vårt samhälles vara eller icke vara till väsentlig del är beroende. Jag kan i detta sammanhang icke underlåta att framhålla den glädjande utveckling, som försiggått inom vårt samhälle, särskilt under de senare åren, vilket tydligtvis i första hand torde tillskrivas vår storindustris framåtgående, men som också på samma gång klart ådagalägger den goda samhällsanda, som är rådande inom detta stora arbetaresamhälle.
Kullabygden är för övrigt ett område som väl tål en jämförelse – vi ha ett jordbruk, som står på en hög kultur. Vi ha skog, vi ha berg, vi ha sjö, som locka hit ut en riklig turistström – men – hur högt vi än älska vårt blåa glittrande hav, så utgör dock detta en allt för snäv begränsning av våra utvecklingsmöjligheter, vi ha icke den önskvärda rayon, som är förbehållet andra mera centralt belägna platser, och detta isynnerhet då det gäller en anordning av vidsträcktare betydelse såsom en utställning.
Vi hoppas dock på hjälp och stöd utifrån och det är med den största tillfredsställelse, som jag kan konstatera, att vi rönt en god tillslutning från många håll. Sålunda ha vi – bland annat – från konstnärerna fått en konstutställning, vi ha fått utökat vår avdelning för konsthantverk, vi ha bilutställning och vi ha fått god tillslutning från åtskilliga industrier – allt som gör, att vår utställning bör kunna tillvinna sig ett allmännare intresse.
Då planerna på vår utställning började taga fastare form gingo våra tankar osökt till vår landshövding i Malmö, varifrån vi med fast förhoppning väntade det moraliska stöd och den auktoritet utåt, som för oss var så välbehövligt. Att våra förhoppningar icke grusats utan uppfyllts i rikaste mått, därför ber jag att här å bestyrelsens vägnar uttala vår djupt kända tacksamhet.
Till kronprinsen avsändes följande telegram:
”Till sin höge beskyddare framför Höganäsutställningens bestyrelse uttrycken av sin varma, vördnadsfulla hyllning.
Ramel, Arnberg.”
Gästernas tack framfördes av landshövding G. Tornérhielm. Tal. erinrade om gamla höganäsminnen under de 40 år han varit knuten vid Höganäsbolagets ledning. Efter att ha uttalat en välgångsönska för samhällets fortsatta lyckliga utveckling lyckönskade tal. utställningsbestyrelen för dess arbetsresultat. Sedan tal. framburit gästernas tack, slutade han med att utbringa en skål för Höganäs samhälle, vartill knöts en förhoppning, att det skulle få utbyte av sin utställning.
Under lunchen utfördes musik av Höganäs orkesterförening på ett mycket förtjänstfullt och av gästerna uppskattat sätt.
Under eftermiddagen började ett stritt regn falla, som dock ej tycktes dämpa besökarnas intresse.
Under dagens lopp besågs akvariet av över 1,000-talet besökare och tombolalotterna rnöte livlig efterfrågan.
Samtliga avdelningar hade att notera ett stort besökarantal. Restauranger och husmödrarnas konditori hade livlig kommers hela dagen.
Vid middagen på kvällen rådde förträfflig stämning och antalet deltagare uppgick till c:a 300. Musiken utfördes av Cecils dansorkester och dir. Bernét fullgjorde sitt värdskap under såväl lunchen som middagen på ett förtjänstfullt sätt.
Kapten Northon hälsade gästerna välkomna å bestyrelsens vägnar och gav uttryck åt sin glädje att så många hörsammat inbjudan. Hr Arnberg utbragte en skål för Sverige, varefter följde ”Du gamla du fria”, som sjöngs unisont. Apotekare Gentz talade för utställarna, för vilka han utbragte ett trefaldigt leve.
Efter middagen följde dans och en cabaretavdelning.
Slutligen avbrändes ett ståtligt fyrverkeri. Därmed var första utställningsdagens program genomgånget utan att det klickat på något håll. Nöjesfältet och parken besöktes under aftonen av tusentals personer.

Morgondagens program
upptager bl. a. kl. 11–12 Bellmanslåtar av trion Berntsson från Skäralid å husmödrarnas konditori i samrealskolan samt kl. 1,30–2,30 i samrealskolans friluftsservering; kl. 3–6 blir det friluftskonsert i utställningsparken efter följande program:
1) Höganäs orkesterförening; 2) allmogemusik, komponerad av Farhults klockare Holm samt uppspelad av hans dotterson; 3) trion Berntsson; 4) utställningskören; 5) orkesterföreningen.

Prislistan för Hemslöjden.
Den av utställningsstyrelsen tillsatta prisnämnden för bedömande av utställda hemslöjdsalster har fastställt följande prislista:
Greve Axel Wachtmeisters hederspris till n:o115 Anna Andersson, Tofta, Höganäs.
Friherrinnan Ellen Gyllenstiernas hederspris till n:o 76 Hermina Andersson, Höganäs.
Höganäs Tidnings hederspris till n:o 70 Nanny Svensson, Viken.
Godsägare och fru Jonatan Olssons hederspris till n:o 101 Anna Andersson, Tågalycke, Höganäs.
Fru Maria Jönssons Louisefred, hederspris till n:o 11 Ellen Sonesson, Höganäs.
Fru Ester Arnbergs hederspris till n:o 36 fru Gustava Johnsson, Gustavslund.
Byggmästare Hjalmar Elgströms hederspris till n:o 35 Helena Gunnarsson, Bostället, Kattarp.
A.-B. Klippans Yllefabriks hederspris till n:o 46 Hildur Denvik, Glimminge.
Fröken Astrid Aagesens hederspris till n:o 4 och 5 Thilda och Edith Bengtsson, Ödåkra.
Friherrinnan Elsie Mannerheims hederspris till n:o 103 Hanna Dahlgren, Höganäs.
Malmöhus läns Hemslöjdsförenings hederspris till n:o 60 Ruth Magnusson, Helsingborg.
Fru Helmi Stjernas hederspris till n:o 6 Hilda Nilsson, Ödåkra.
Friherrinnan Elsie Mannerheims hederspris till n:o 2 Karin Persson, Höganäs.
Apotekare Gentz hederspris till n:o 72 Anna Andersson, Höganäs.
Doktorinnan Jenny Allings hederspris till n:o 74 Betzy Nilsson, Görslöv, Höganäs.
Fröken Anna Halléns hederspris till n:o 22 Jenny Nilsson, Nygård, Höganäs.
Friherrinnan Elsie Mannerheims hederspris till n:o 13 Amy Simonsson, Solgården, Helsingborg.
Fru Nelly Norrthons hederspris till n:o 27 Bengta Jönsson, Mjöhult.
Fröken Olga Schmidts hederspris till n:o 69 Selma Holmqvist, Ekeby.
Hemslöjdsintresserades hederspris till n:o 75 Clary Jönsson, Väsby, Höganäs.
Fru Astrid Sieurius Hederspris till n:o 62 Ida Larsson, Höganäs.
Hedersprisen komma att utdelas vid Malmöhus läns hemslöjdsförenings årsmöte i morgon å kommunalhuset med början kl. 11 f. m.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005