Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning onsdag 4 juli 1928

Ouvertyren till Höganäsutställningen.

Förevisning för pressen i går, da'n före da'n. Allt klappat och klart till öppningen i morgon.


Öresundsskolan i vars präktiga lokaler bl. a. inrymmes konst- och hemslöjdsavdelningarna.

Höganäsutställningen är praktiskt taget färdig i dag – de detaljer, som ännu vänta på sin avslipning, äro inte så värst många och deras ”ofärdighet” stör inte nämnvärt.
Om arbetsutskottet drar någon suck av lättnad eller inte, det ha vi ej efterforskat, men för några dagar sedan såg det onekligen något mörkt ut inför den stora arbetsbördan. Emellertid lade man manken till, och nu står verket som helhet färdigt att mottaga den besökandeström, som en optimistisk press uppskattat till 50,000 personer. De äro välkomna alla!
Under de senaste dagarna har utställningen kompletterats i så hög grad, att man egentligen först i går kunde få någon riktigt samlad bild av den.
Höganäsutställningen är förlagd till utmärkta lokaler, och med starkt berättigande kan man göra det påståendet, att den är välordnad och representativ. Vid närmare betraktande finner man, att den presenterar en synnerligen mångskiftande bild av skånsk företagsamhet, naturligtvis inte på långt när fullständig, men trots sin begränsning dock högst intressant. Vi hålla också före, att skolorna och den vackra parken äro bättre att utställa uti än provisoriska hallar, där ögat blir så övermätt på intryck, att det förvirras. När man i Höganäs träder in i ett expositionsrum, så vet man precis, vad man har framför sig, och distraheras ej av en mängd annat.
Ur dekorativ synpunkt är utställningsparken också synnerligen lyckad. Paviljongerna ha ordnats med god smak, och den yttre ramen i form av gräsmattor, planteringar, blommor o. s. v. gör sig förträffligt. Öresundsskolans entréportal är hållen i kraftiga och enkla linjer.
Det har sagts, att det rika Luggude härad avsevärt skiljer sig från det övriga Skåne med avseende på sin hemslöjd. ”Rölakan” i ”kirsebärsrött” äro unika för detta härad, men den här ordnade hemslöjdsutställningen vittnar om att även alla övriga slag av konstvävnad idkas med lika stor framgång.
Visningen i går för pressen blev en succès för våra hemslöjdskvinnor. Sju stora salar äro proppfulla av alster från ett härad. Därmed äro alla tidigare rekord slagna i denna gren av kvinnlig ”idrott”. Man blev slagen av häpnad, då man såg den mängd av hemslöjdsalster, gammalt och nytt, som här samlats. Det är svårt att efter en så hastig överblick framhäva någonting särskilt av det rika urvalet. Om vi här erinra om den unika Höganässpetsen (Gustaf Adolfs-spetsarna), som endast göres i Höganäs, så ha vi därmed icke glömt allt annat vackert vi sågo i de smakfullt ordnade salarna.
Skånes konstnärer ha i god sämja samlats å Höganäsutställningen. För dagen skola vi ej gå in i detaljer. Dock må sägas, att konstutställningen i stort sett är en ståtlig uppvisning av Kullabygdens fängslande och mångskiftande natur. Den är helt enkelt imponerande, och vi vilja råda envar att med hjälp av katalogen närmare studera densamma. I fortsättningen skall den också bli föremål för en utförlig redogörelse, vilken den ur alla synpunkter förtjänar. En äkta skånsk luft präglar densamma.
Till utställningens attraktioner räkna vi vidare Hemutställningen i samrealskolan. Den är starkt koncentrerad och utomordentligt välordnad. ”Bygge- och Bo”-hemmet är ett idealhem, som vem som helst kan realisera med rimliga kostnader. De, som tänka skaffa sig en sommarstuga, vilja vi på det varmaste rekommendera att bese den hemtrevliga stuga, som uppförts av A.-B. Fogelfors bruk.
I detta sammanhang få vi ej glömma utställningen av trädgårdsarkitektur, som Samfundet för hembygdsvård har ordnat på ett ytterst tilltalande sätt. Tävlingsritningarna från Alnarps trädgårdsskola och modellerna av småhus och bondgårdar väckte en berättigad uppmärksamhet.
Husmödrarna ha å andra våningen anordnat ett konditori, som i dekorativt avseende är utställningens största sevärdhet. Med djärva färger och stor fantasirikedom ha skolsalens väggar förvandlats till en lustgård, och korridoren är förvandlad till en pergola med de härligaste blomster.
Skolutställningen hävdar våra läroanstalters goda anseende. Avdelningen är intressant och lärorik.
Den visar de nya och omskapande banor, som skolslöjden och teckningsundervisningen slagit in på. Höganäs folk- och fortsättningsskolor, lärlings- och yrkesskolorna samt Vanföreanstalten i Helsingborg visa här saker, som man ej skulle trott vara möjliga att åstadkomma; till en sådan höjd av arbets-, nej, konstskicklighet har man här kommit. Det hela är en exposition, som är enastående i sitt slag.
Konsthantverket ha vi t. v. ej vidrört. Även här kräves både större utrymme och närmare studium än en hastig pressvisning är avsedd att vara. Det allmänna omdömet var, att Höganäs industri och hantverk gjort en storartad insats på denna utställning. Till denna skola vi återkomma med detaljrikare framställning. Ur det oerhört rika materialet kan man i dag ej omnämna något särskilt. Vare det därför t. v. nog sagt, att Höganäs äger hantverkare, som det med skäl kan yvas över.
Vi höllo nästan på att glömma Höganäs idrottsplats, som den 8 juli får sin högtidliga invigning. Och det hade i så fall varit oförlåtligt, ty idrottsplatsen utgör en verklig prydnad för samhället. Arbetet har pågått sedan hösten 1924, och på sista tiden har det forcerats, så att verket nu står fullbordat. Idrottsmännen själva ha här nedlagt ett betydande arbete. Den närmare 400 m. långa löparebanan har av framstående fackmän fått de amplaste lovord.
Som redan blivit sagt, möter oss i Höganäs en oerhörd rikedom av utställningsalster. Om vi ur den rika skörden ännu skulle nämna fiskeriutställningen, keramiken, Singers exposition, Huskvarnas paviljong och Höganäsbolagets utställning av sina välkända tillverkningar i utställningsparken, så ha vi därmed endast i stora drag givit en översikt av Höganäsutställningen.
Efter förevisningen för pressen hade utställningsbestyrelsen anordnat middag å den nyrenoverade, verkligt eleganta och hemtrevliga utställningsrestauranten för de inbjudna tidningsmännen. Gästerna hälsades välkomna av ordföranden, fabriksägare Olof Arnberg. Disponent Johan Rydström höll talet för pressen, vilket besvarades å gästernas vägnar av verkställande direktören i A.-B. Engelholms Tidning hr Thure Jansson, som i sitt anförande underströk det goda intryck, som utställningen givit.
Höganäs kommer under utställningsdagarna att förete bilden av ett livligt och rörligt samhälle. ”Flygande fanor och klingande spel” skola förkunna, att Höganäs har skrudat sig till sommarparad. Visa nu bara vädrets makter allt fortfarande en lika nådig uppsyn som i går, kan samhället med stolthet se framåt mot några glansfyllda utställningsdagar.


Plan över utställningsområdet.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005