Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning onsdag 10 oktober 1928

Excesser på fotbollståget till Köpenhamn.

Man kräver nu att extratågen för fotbollspubliken slopas.

För varje år höjes allt starkare kravet på att det måste bli slut på fylleriinvasionerna från Sverige till Danmark vid landsmatcherna. Förhållandena äro helt enkelt skandalösa, och skall inte det svenska namnet helt och hållet dragas ned i Köpenhamn, så torde det vara bäst med ändring ju förr dess hellre. Det är en föga uppbygglig syn att se skrikande horder av svenskar släpa benen efter sig på Ströget under högljutt samtal om den svenska fotbollens överväldigande överlägsenhet i förhållande till den danska.
Extratågen borde slopas med det snaraste, de äro bara en källa till förargelse. I Sv. D. skriver en känd idrottssignatur: Ett stort antal svenska intresserade hade rest över till Köpenhamn, och bl. a. hade ett extratåg anordnats från Göteborg. Det har ofta visat sig att resenärerna på dylika tåg tro sig kunna uppträda hur som helst och de göra vad de kunna för att väcka en obehaglig uppmärksamhet. Göteborgarne utmärka sig nog i allmänhet inte mera i detta avseende än andra, men denna gång var det speciellt ”kållarna” som buro sig illa åt.
Trafikinspektören i Helsingborg bekräftar uppgifterna om excesserna på göteborgståget vid ett samtal med Sv. M. Tåget, som beställts av Redbergslids idrottsklubb, hade 932 passagerare, de flesta ungdomar. Enligt tågbefälets uppgifter hade spritdrickandet börjat nästan så snart tåget lämnat Göteborg, och det antog allt otrevligare former. Vid Kattarp togo sig ett par ligister före att stoppa tåget genom att dra i nödbromsen. Det kommer att bli efterräkningar härför, liksom för allt som slagits sönder. Man ämnar uppgöra en räkning, som skall presenteras för idrottsföreningen i Göteborg.
Jag kan förresten inte undgå att konstatera, sade trafikinspektören, att då helsingborgska idrottsklubbar vid ett par tillfällen anordnat extratåg till Göteborg, har intet som helst klandervärt förekommit.
Överinspektor Landin vid Bergslagsbanan har vid ett samtal med G. H. T. framhållit, att några särskilda anmärkningar mot extratågsresenärerna icke förekommit. Då dessa skulle resa natten till söndagen hojtade en hel del av dem högljutt, vilket ju var synnerligen störande nattetid, men vid återkomsten voro de tysta och uppförde sig oklanderligt.
En av ledarna för extratåget har berättat, att en del av resenärerna på nedresan syntes rörda av starka drycker. I Helsingborg hade två bröder från Göteborg kommit i ordväxling, varvid den ene tilldelade den andre ett slag i ansiktet, men detta uppträde blev genast avstyrt. I den vagn, där interlokutören hade att svara för ordningen, förekom ingenting otillbörligt. I vagnen framför åkte ett sällskap, vilka alla voro dövstumma. Någon som helst anmärkning mot dem kunde icke göras, och i vagnen bakom förekom heller ingenting klandervärt.
Det var nog ingen av extratågsresenärerna, som dragit i nödbromsen, sade vår sagesman. En man, som skulle till Kattarp, hade stigit på tåget i Helsingborg. Han märkte snart att han kommit på fel tåg. Tåget stannade oförmodat i Kattarp efter det någon givit nödsignal. Den man, som av misstag kommit på tåget var sedan försvunnen. Mannen hade helt enkelt hoppat av det i full gång varande tåget.

Svårt att hålla ordning på oroselementen.
I samband med de klagomål som genljuda i stockholmspressen över uppträdena på extratåget från Göteborg till Köpenhamn i söndags till landsmatchen, har ett förslag varit synligt, att järnvägsstyrelsen skulle vägra extratåg till idrottstillställningar, om man kunde befara uppträden eller mera omfattande fylleri.
På järnvägsstyrelsens trafikbyrå förklarar man att avgörandet om extratåg skall beviljas eller ej ankommer på distriktschefen eller trafikinspektören. På en fråga huruvida dessa myndigheter ha fri prövningsrätt, förklarades att dylika framställningar undantagslöst beviljas, och att det praktiskt taget aldrig händer att en ansökan om extratåg avslås. Distriktschefen och trafikinspektören äga att taga ut avgiften enligt fast gällande taxa. Det kan hända någon gång, särskilt under somrarna, då det kan vara svårt att göra dispositioner av vagnar på grund av den ökade trafiken och därmed större efterfrågan på vagnar, att trafikbyrån kan få pröva en framställning. Men att någon av ovannämnda myndigheter på förhand skulle taga ställning till rekvisition av idrottståg hade man inte tänkt sig, och för ordningen på tåget svarade ju tågbefälet, vilket det åligger att se till att oroselement ej befordras, fast det givetvis kan vara svårt nog att öva kontroll på passagerare, som i bagage medföra spritdrycker. Den som rekvirerade extratåget var givetvis ansvarig för skador som åsamkades av passagerarne.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005