Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

 

Döda

Nils Ahlströms hustru Johanna, å Höganäs Ryd, 56 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Arbetskarlen Anders Andersson, i Påarp, 63 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Gruvarb. Gustav Ludv Anderssons hustru Anna Sofia f. Johansson 39 år   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Bruksarb. Anton Anderssons dotter Gunnel Anne-Marie 26 dagar   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931


Vår kära lilla uppoffrande
Mor och Mormor
Hanna Andersson
har i dag stilla och fridfullt
fått sluta sitt långa, svåra
lidande, buret med oändligt
tålamod, innerligt sörjd och
saknad, men i ljusaste min-
ne bevarad.
Väsby och Svalöv den 16 maj 1931.
Ingeborg.
Bertha
och Sture Bondeson.
Per.

Var finns en kärlek, som intill
döden
står oförändrad i alla öden,
som, lik Guds ängel, oss över-
vakar
och fordrar intet men allt för-
sakar?
På denna jorden finns endast
en,
en moders kärlek är det allen.
Så löna Gud, vad ej vi för-
Mådde!
Det var Ditt frö, hon i tiden
sådde,
det är Din kärlek, den evigt
höga,
som speglar sig i en moders
öga,
och därför känns, som en sol
gått ner,
när detta öga ej strålar mer.
Ps. 224.
Öresunds-posten tisdag 19 maj 1931

A. Arfwidssons hustru Anna, i Helsingborg, 51 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Nils Bengtsson †.   Höganäs Tidning tisdag 3 juli 1928
Lantbrukare Nils Bengtsson i Varshult, Oderljunga, har träffats av slaganfall och hastigt avlidit, 69 år gammal.
Nils Bengtsson var i sin krafts dagar känd som en duglig lantbrukare. I Oderljunga församlings kommunala liv har han deltagit intill sista tiden. Han har sålunda tillhört skolrådet och en längre tid varit ledamot i kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. Han sörjes närmast av son och sonhustru.

Enkan Swendborg Bengtsson, i Helsingborg, 52 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Alla de, som veta sig hafva någon fordran efter den aflidne sjukhussköterskan Carolina Berggren, behagade att till Herr H. J. Beauvén i Helsingborg aflemna räkningar inom den 6 dennes för att påföljande dag kl. emellan 10—12 f. m. hemma hos honom deras medel uppbära och qvittera.
Kärrstorp i Dec. 1867.
M. NORRMAN.
Helsingborgs Tidning tisdag 3 december 1867

Enkefru Marie Christine Berman, född den 3 September 1798, död i Ljungby den 22 November 1867.
Helsingborgs tidning torsdag 5 december 1867

L. P. Björkman †.   Höganäs Tidning lördag 7 juli 1928
Efter en kortare tids sjukdom avled i lördags i sitt hem i Viken f. d. sjökaptenen Lars Petter Björkman. Dödsorsaken var hjärnblödning.
L. P. Björkman föddes i Norra Häljaröd 1841 och var alltså vid sin nu inträffade död 87 år gammal. Redan som ung kom han till sjöss och under en tid framåt seglade han på långfarter. I Malmö avlade han styrmansexamen. En tid seglade han sedan som styrman, men snart blev han själv befälhavare. Under sin långa sjömansbana — han slutade nämligen sjön först vid 70-årsåldern — har Björkman haft åtskilliga fartyg att föra, bland vilka kunna nämnas: Anna, Erla och Frida, varav de två sista voro hans egna. Under 50 års tid har han varit bosatt i Viken. Med L. P. Björkman bortgick en sjöbuss av den gamla goda stammen. Han sörjes närmast av tre döttrar. Dottern Elisabeth är gift med kustöveruppsyningsman Otto Olsson, Ystad, Anna med kapten Oskar Pettersson, Viken och Nanna, vilken skött sin fader under hans ålderdom.


Vår käre far och morfar
Sjökaptenen
Lars Petter Björkman

har i dag hemkallats till
den eviga vilan i sitt 87:e
levnadsår, djupt sörjd
och saknad av oss.
Vila i frid.
Viken den 7 juli 1928.
Barn och Barnbarn.
Jag vet att min förlossare
lever.
Höganäs Tidning måndag 9 juli 1928

Handskfabrikören I. B. Blixtberg, i Wexiö, 61 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Studeranden Adolf Eugén Engström afled i sitt föräldrahem Sällstorp, den 27 Nov. 1867, 22 år.   Helsingborgs Tidning, legala nyheter, Tisdag 3 december 1867

Fru Rosalie Marie Fagerlin, född Retz, i Karlskrona, 37 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Byggmästaren F. L. Flodström, i Wäsby, 41 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Jenny Gleerups och Jacob Gleerups dotter Hanna, på Skeda i Småland, 5 mån. och 4 dagar.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

August Hammarlund †.   Höganäs Tidning måndag 2 juli 1928
I går e. m. avled i Lerberget f. d. handl. August Hammarlund. Dödsorsaken var kräfta.
Hammarlund föddes i Åhus den 19 juni 1842 och var alltså vid sin död 86 år gammal. I yngre år var han kammartjänare hos baron Carl Gyllenstierna å Krapperup. Denna befattning slutade han efter en tid och sökte och vann inträde vid Göteborgs poliskår, där han tjänstgjorde som konstapel under 3 år. Senare övergick han till tullverket, och år 1868 kom han till Lerberget som kustvakt. Hammarlund, som hade merkantil begåvning satte snart upp affär i Lerberget, vilken han innehade till år 1898. Under många år har han varit huvudman och styrelseledamot i Kullens sparbank, på vilka platser han kvarstod till strax före sin död.
Med Hammarlund bortgick en hedersman av den gamla stammen. Alltid vänsäll och sympatisk har han vunnit många vänner, och saknaden efter honom blir säkerligen stor.
Aug. Hammarlund sörjes närmast av två söner, sjökaptenerna Otto och Axel samt en dotter Johanna.

Gruvarb. Emil Hansson Voldt 62 år.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Ö.-p. & S. A. d. 18, 20, 23 d:s. 1:sta sid. [15]
De som gjort inrop vid auktion
i sterbhuset efter aflidne Landtbrukaren och Qvarnegaren Per Hansson i Hasslarp den 26 sistlidne september, erinras om skyldigheten att härför erlägga betalning på auktionsstället, Lördagen den 27 dennes, då uppbörden sker från kl. 10 till 1 på dagen. Uteblifven liqvid på förfallodagen medför den påföljd som enligt auktionsvilkoren, för sådan försummelse blifvit stadgad.
Äfven de, som på grund af räkning hafva skuld till samma sterbhus, uppmanas att sin betalningsskyldighet vid sagde tillfälle fullgöra.
Helsingborg den 16 december 1884.
Ola Jönsson.
Helsingborgs Dagblad, torsdag 18 december 1884

Gruvarb. Axel Reinhold Hedberg 26 år   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Enkefru Desideria Heßling, (?) född Cederström, i Stockholm.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Skolläraren N. J. Holmgren afled stilla i Asmundtorp d. 5 Dec. uti en ålder af 40 år.   Helsingborgs tidning torsdag 12 december 1867

Murare–enkan Hanna Holmström i Ystad d. 30 Nov., 47 år.   Helsingborgs tidning torsdag 5 december 1867

Kyrkoh. Magnus Hultin, i Wilhelmina prestgård i Westerbotten, 76 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

F. handl. I. E. Ignberg, i Kåge, 66 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

F. d. byggmästaren And. Inberg, i Westra Bökestad, 83 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Handlanden Bank Christian Isberg afled i Lund den 29 Nov., 65 år.   Helsingborgs Tidning, legala nyheter, Tisdag 3 december 1867

Anders Jönssons och Kjersti Pålssons son Jöns Johansson, i Rebbelberga, 36 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Pens. Noak Johansson 60 år   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Att
Hotellvärden
J. P. Johnsson
stilla afled å Höganäs hotell Tisdagen den
2 September 1873 kl. 9 efterm., efter en
lefnad af 29 år, 11 månader, djupt sörjd
och saknad af moder, syskon samt talrika
vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Att Gud behagat hädankalla vår käre Son
Gustaf
på Marielund, Torsdagen den 12 December 1867,
kl. 12 på dagen, i en ålder af 7 år, 10 månader
och 2 dagar, varder härmed tillkännagifvet.
Anna Jönsson        Paul Jönsson.
Helsingborgs tidning lördag 14 december 1867

Enkefru Emerentia Brigitta Liedholm, född Roth, å Wexiö hospitalsgård, 80 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Fru Maria Elisabeth Lindblom, född Nordén, i Hernösand, 54 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873


Vår kära lilla
Emma
Dog i dag i en ålder av nära
27 år, lämnande oss alla i
djupaste sorg.
Ingelsträde d. 6 juli 1928.
Bothilda Magnusson.
Syskon. Syskonbarn.

Emma lilla i frid fått vila
Uti sin Frälsares Jesu famn.
Nu striden slutad och friden
Börjad.
Och hon fått somna i Jesu namn.
Höganäs Tidning måndag 9 juli 1928


Vår kära lilla
Emma
dog i dag i en ålder av nära
27 år, lämnande osss alla i
djupaste sorg.
Ingelsträde d. 6 juli 1928.
Bothilda Magnusson.
Syskon. Syskonbarn.

Emma lilla i frid fått vila
Uti sin Frälsares Jesu famn.
Nu striden slutad och friden
börjad.
Och hon fått somna i Jesu namn.
För de av den avlidnas kamrater och vänner, som önska följa henne till hennes sista vilorum, tillkännagives, att jordfästningen äger rum i Väsby kyrka fredagen den 13 d:s kl. 1.30 e. m. Samling i sorgehuset kl. 10.30 f. m.
Höganäs Tidning onsdag 11 juli 1928

Stoftet efter avlidna fröken Emma Magnusson, Ingelsträde, vigdes i går till sista vilan i Väsby kyrka. Vid intåget i kapellet spelades Sjögrens Legend. Akten inleddes med ps. 662: 1–2, varpå officianten kyrkoherde E. Hansén höll ett griftetal i anslutning till bibelorden: ”Lyften upp Edra ögon och beskåden fälten, se hur de redan vitna till skörd.” Sedan de tre skovlarna mull fallit sjöng en kvartett från orgelläktaren Flemmings ”Saliga de, som få från världens öden”. Härpå följde ps. 654, 3, 4, 5. Under det stoftet utbars spelades Griegs ”Aases död”. Vid graven höll kyrkoherde Hansén bön, varefter han å Väsby och Vikens kyrkliga Ungdomsförenings vägnar framförde ett tack för den avlidnas trogna arbete. De sörjandes tack frambars av folkskollärare S. Lennander, Ingelsträde. Bland mängden av kransar märktes: Från vänner och kamrater, från Väsby och Vikens kyrkliga Ungdomsförening.
Höganäs Tidning lördag 14 juli 1928

Jöns Bengtssons hustru Ingrid Nilsdotter, i Ö. Ramlösa, 26 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Änk. Johanna Nilsson f. Andersson 85 år   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Änk. Johanna Natalia Nilsson f. Palmqvist 68 år   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Olof Nilsson †.   Öresunds-posten fredag 19 juni 1931
I går avled f. lantbrukaren Olof Nilsson, Viaköp, i en ålder av 69 år.
Han var född i Gunnarstorps församling och innehade hemman först i Fleninge och sedan Håkantorp i Väsby församling, det senare fr. o. m. 1912. Sitt lantbruk överlämnade han till en son 1928 och flyttade till en svärson i Viaköp. Den bortgångne söjes närmast av maka, en son, lantbrukaren Nils Olofsson, Håkantorp, samt en dotter gift med lantbrukaren Henning Thylander, Viaköp.

Bruksarbetaren A. Nyman, i Höganäs, 58 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Kamereraren Fr. Chr. Olson, i Örebro, 77 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Pens. Karl Peter Olsson 78 år   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Sone Perssons hustru Bengta, i Plöninge, 56 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Bengt Perssons hustru Cecilia, å Höganäs Ryd, 52 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Att wår lilla, ömt älskade Dotter Esther Maria, fridfullt afsomnade Thorsdagen den 28 November klockan 10 eftermiddagen, uti en ålder af 5 månader och 20 dagar, tillkännagifwes endast på detta sätt Anhöriga och Wänner.
Hilma Pettersson,        Axel Pettersson.
född Bäcklund.
Psalm. 345, v. 1
Helsingborgs tidning torsdag 5 december 1867

Sockerbruksmästaren G. Chr. H. Röhrs, född i Hannower, död i Göteborg, 66 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Ingeniören Sw. Sahlberg, i Stockholm, 61 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

F. d. kamereraren i Färs härads sparbank Nils Christian Sjöstedt, i Ignaberga, 67 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

P. o. Inr. T. — Sn.–P. — L. W. 1 gg. (15)
Att
Fältläkaren, R. W. O., R. D. D. O., Medicinæ
Doctorn och Chirugiæ Magistern
Zacharias Fredrik Agathon Stenkula
stilla afled
i Helsingborg, Tisdagen den 10 December
1867 kl. 5 e. m., i en ålder af 64 år
och 5 dagar, djupt sörjd och saknad
af hustru, barn, slägtingar
och talrika vänner,
varder endast på detta
sätt tillkännagifvet.

Wi underrättades i går om ett lika oförmodadt som sorgligt dödsfall. Det är Fältläkaren, Riddaren af Wasa– och Dannebrogs–ordnarne D:r Z. F. A. Stenkula, som lemnat detta jordiska. Hans hälsa, länge wacklande, ingaf på sednare tiden bättre förhoppningar efter en i sommar genomgången badtur i Ems; men efter blott tre dagars allwarsammare sjukdom afled han i Tisdagsafton. Wi hinna icke för dagen att teckna hans runa som sig bör; men det kunna wi säga, att han war allmänt älskad och lika allmänt saknas han. Frid öfwer hans minne.
Helsingborgs tidning torsdag 12 december 1867

Enkan Christina Petronella Stromfeldt, f. i Ystad, död i Saltsjöstaden Utah år 1872.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Enkefru Sophia Car. Ulr. Ståhlgren, född Fåhræus, i Wrigstad, 79 år.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873

Bruksarb. Elof Svensson 50 år   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Bruksförwaltaren C. G. Tellander, i Ronneby, 45 år.
Helsingborgs tidning lördag 6 september 1873

Att
Herren i dag låtit hemkalla
min ömt älskade make
f. d. modellsnickaren
Carl Petter Wester

i en ålder av 75 år, 28 dagar,
djupt sörjd och saknad av mig
och släktingar.
Höganäs den 14 juli 1928.
Johanna Wester.
Säll den, som till fridens land
från livets stormar hunnit.
Höganäs Tidning måndag 16 juli 1928

E. Wachtmeister †.   Höganäs Tidning tisdag 3 juli 1928
På Broby sanatorium avled på söndagen greve Eric Wachtmeister, Helsingborg.
Greve Wachtmeister, som vid sitt frånfälle var nära 33 år gammal, var son till kammarherren greve G. E. Wachtmeister och hans maka, född friherrinna von Knorring. Han sörjes närmast av maka och minderårig son.

Bruksarbetarne N. P. Åkerman, 33 år och S. Åkerman, 38 år, å Höganäs.
Helsingborgs tidning torsdag 11 september 1873


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005