Norra Åsbo häradsrätt 1850

Detta är vad jag hittade i boken Norra Åsbo häradsrätt 1850 ST (Sommartinget), AIa:279.
Eftersom jag inte är så bra på att läsa gamla texter så är det inte säkert att jag läst rätt överallt. På de ställen där jag inte alls kunde tyda vad det stod, har jag skrivit frågetecken. Där jag skrivit frågetecken inom parentes, har jag skrivit det jag tolkade texten till.

1850 den 10 augusti
Nr 217 Underställningsmål

Jemte skrifvelse hafva till Innehafvanden den 2 dennes inkommit Westra Göinge Härads Råds ransaknings Protokoller och den 4 sistl. Juli meddelthe Utslag, hvaraf inhjämkas att sedan Kr. Lsm. P. Nilsson vid nämnde Härads Råd tilltalat häktade förre Fästningsfången Israel Herrmansson samt Inhyseshjonen Per Larsson Sjärr och Ingrid Jönsdotter från Gulastorp för af dem inom samma Härad begångne stölder. Så har H. Rn, af anförde skäl, i förmåga af 41 kap 3 § Mts (?) förklarat dem, för den delaktighet och åtalade skulderne hvarom de genom innehaf af tjufgods voro förrunne, sakre till inga ansvar enligt 40 Kap. ? och 3 §§ nyss åberopade Balk, Kungl. Förordn. den 20 Januari 1779, Kungl. Förklaringen den 23 Mars 1807, 43 punkten samt Kungl. Förordningen den 10 juni 1841. Israel Herrmansson får tredje resan stöld af gods, värdt 55 RdS 38s samt Per Larsson Sjörr får andra och Ingrid Jönsdotter får första gången stöld af gods värdt 52 RdS 38s Banko; men som Hustru Fredrika Rosell i Ljungby jemte Enkan Helena Andersdotter och Inhyses Helena Bengtsdotter Lilja i Bonarp inför Westra Göinge H. Rd uppgifvit, att vid hos dem föröfvade stölder blef vid tillgripet gods, hvilket de igienkänt bland det uti Per Larsson Sjärrs och Ingrid Jönsdotters hemvist påträffade och enligt denna förstnämndes uppgift af Israel Herrmansson ditförda, blevne samtlige de tilltalade till vidare rannsakning vid denne H. Rd förviste och har Westra Göinge H. Rd. funnit afseende angående Israel Herrmanssons ansvarighet för innehaf af dyrk under den tid, han efter rymning från Långholmen på fri fot wistats och besökt åtskillige landsorter, hvarest han kunde för inbrottsstölder blifva tilltalad och sakfäld för då närvarande icke hava meddelas.

I anledning häraf har rannsakning blifvit till denna dag utsadt och då den nu företages, infinner sig såsom Åkl. till förordnade Krono Länsmannen A. F. Karlsson, som för Rätten inställer de tilltalade.

Åkl. företer stämning å fästemälde Hustru Fredrika Rosell, Enkan Helena Andersdotter och Inhyses Helena Bengtsdotter Lilja i Bonarp, af hvilka endast de två förstnämnde komma tillåkandes ehuru jämväl Lilja blifvit stämd. Det anmäles likwäl, att Lilja af sjukdom är hindrad att iakttaga inställelse.

Närvarande Målsägarne berätta:
1o Hustru Rosell: att hon som numera flyttat till Lanskrona, hvarest hennes man är Gevärssmed, natten emellan den 11 och 12 sistlidne januari, under det hon ännu bodde i Ljungby, genom inbrott mistade åtskillige varor, dervid ett med spikar fästadt fönster uttogs och tjufvarne dymedelst beredde sig ingång i kammaren, hvarest sakerne woro förvarade. Af det tillgripna har hon numera återfått följande persedlar, som hon vid Westra Göinge H.R. igenkänt bland det gods tilltalade Ingrid Jönsdotter och Per Larsson Sjörr innehaft, och hvilka nu fram????? samt af Nämnden wärderat sålunda:

  Banko
3nne släta guldringar 10 RdS (?)
1 do uti hvilken är infattad en sten 1 –”–”
2nne öronringar af guld, likaledes försedda med stenar 3 –”–”
1 svart silkesha?? 4 –”–”
1 rutig sidenhalsduk ” –12 –”
1 urkedja af hår med beslag af guld 6 –”–”
1 broche af brons ” –4–”
1 bröstnål af guld 1–16–”
  25–32 (25–32)

Deremot hafva icke tillrättakommit vid samma tillfälle mistade och af Målsägaren som värderad:
2nne matskedar af silfver 6–”–”
½ dussin theskedar af neusilfver ”–24 –”
1 svart sidenhalsduk 3–”–”
3 alnar kläde och svart fils ”–32 –”
1 ½ aln grisdelint fils ”–16–”
1 par bomullsstumpor ”–24–”

2o Helena Andersdotter: att natten till Söndagen den 13 sistl. Januari inbrott hos henne föröfvades sålunda, att ett med spikar fästadt fönster till köket jemte den innanför fönstret befintliga lucka, invändigt försedd med hasp, utbrötos, hvarigenom tjufvarne beredde sig ingång till köket och genom en derintill belägen farstuga, till en liten kammare, hvarest stodo en kista och ett stort väggskåp. Å det sednare hade tjufvarne sönderbrutit låset, men kistan var olåst. Vid tillfället tillgrepos följande af Helena Andersdotter icke återbekomne waror: hvilka af henne nu wärderas, nemligen:

  Banko
2 st högrödt ullgarn 2 RdS–” (?)
15 st hvidt do 10 –”–”
3 väfräckor å 20 alnar hvardera 13 –16–”
3 alnar mörkblått wadmal 2 –”–”
1 örongott af lärft ” –12 –”
1 stycke merken ” –32–”
  28 RdS12s

Helena Andersdotter säger sig dessutom hafva vid samma tillfälle mistat en väfräcka, hvilken väl tillrättakommit och, inför Westra Göinge H.Rtt. förevisad, af henne igenkänts, men hvilken ännu icke kommit henne tillhanda.

De närvarande Målsägarne få härefter fullgöra den i 17 Kap. 35 § RkSn (?) föreskrifne eden.
Vid nu anstäldt förhör med de tilltalade hvilkas lefnadsomständigheter finnas i W. Göinge H. Rs. Protokoller upptagne uppgifva de:

1o Israel Herrmansson: att han icke deltagit icke eller har någon kännedom om de nu åtalade stölderna, äfvensom han förnekar att hafva föröfvat den i Grenna socken skedda tjufnaden.

2
o Sjörr: att han väl, på sätt W. Göinge St. Rts Protokoller upptaga, till Per Waldemarsson i Farstorp utbjudit till salu nu förevigade 3 släta guldringar, 2 öronhängen, 1 broche och 1 hårband eller urkedja, men att han emottagit dessa af Ingrid Jönsdotter, som sade sig hafva fått i uppdrag af en Fru i Ignaberga att försälja desamma, utan att han misstänkte, att Ingrid kunde hafva olofligen åtkommit dem.

3
o Ingrid Jönsdotter: att tidigt en morgon den siste januari eller förste februari detta år kom en okänd person tillhenne, som boende i samma hus som Sjörr, dock för tillfället var ensam hemma. Den okände bad att få sitta ned hos henne, medan han åt, hvilket hon tillät, och då han gick, anmodade han henne att för hans räkning försälja några af honom medhafde saker, hvilka han sade sig hafva fått af sin i Halland boende fader. Dessa hvilka varo förvarade i ett pappersomslag och af henne inlades på en näsduk utgjorde de nu vid Rätten förevisade sakerna. Han indhade jämväl ett knyte innehållande en väfräcka, det han vid ditkomsten gett ifrån sig i köket och hvilket han begärde skulle få qvarstå hos henne, till dess han kom tillbaka. Då den okände emellertid inte återkom, lemnade hon den 9 påföljande februari. Sjärr förgte sälja de af denne omtalade saker, hvilka hon sade sig hafva emottagit af en Fru i Ignaberga. Hon vidgår, att hon då förmodade dem vara stulne enär den okände alldeles uteblifvit under tiden.

Åkl. hemställer om uppskof med ransakningen och H. R. utställer densamma och åter förekomma å framdeles bestämmande dag, hvartill Åkl. skall inkalla Inhyses Helena Bengtsdotter Lilja i Bonarp, äfvensom från vederbörande infordra den hos Ingrid Jönsdotter funna väfräcka, hvilken skall tillhöra Helena Andersdotter samt en halsduk, hvilken Helena Bengtsdotter Lilja wid Westra Göinge Härads Rätt igenkänt såsom henne frånstulen; Och ega nu närvarande Målsägare att då infinna sig, om de så nådigt akta.

De tilltalade warda midlertid (?) förpassade till Engelholms kronohäkte.

Göromålen äro nu slutade, hwarföre Tinget aflyses. Sålunda ware käradt, swaradt, fäkt (?) och förklaradt, ransakadt, vittnadt, pröfwadt och dömdt, Intygar
Som ofwan
        På Härads Rättens wägnar
        Axel Bergström

Tillbaka