EN CHRISTELIG LÄRARES ANDELIGA UTSEENDE
eller
PORTRAIT
Alt i allom Christus. a)
En Christelig Lärare är ett troget Wittne om den helgande tro på Guds Son, som i tiden gifver evigt lif.
Till Vittnesbörd om Christo
år 1699 föddes. 1724 ordinerades, 1729 constituerades
och deruti 1774 afled
Kÿrkoherden vid Allrum och Fleninge Församlingar
JOHANNES SUNDIUS.
hvilken,
genom sanningens Ord om Nåden b)
till Himmelriket af sielfer Skaparen lärd, c)
viste,
efter nÿa kreaturets reglo, i Eviga Testamentets Blod. d)
med Honom, såsom fullkommen Frälsare, försont,
Ville,
och till Insegel derpå med Frälsarens Ande döpt,
kunde,
uti lefvande årfarenhets Tro på Lefvande Guds Son
och i Honom, på den Ende af sig sielf Odödlige GUDEN,
föra en Evangelisk Predikares Embete med Trohet,
det han och af nåd öfver Femtio år fick
i Välsignelse.

Förgängeligheten var icke Hans lif;
därföre kunde, det ej förgås.

HERrans frucktan,
värkande helt begär
efter Wishetens och Dÿgdens lÿcksalighet,
och, under
egna eländets kännedom efter Lagens andelighet.
fägnad af GUDS kraftiga kärleksuppenbarelse
i Evangelio,
giorde Själens åtrå
efter dett varaktiga godas sannas del i GUDI
hos Honom få ren och stor,
att, den
af naturens åt sig siälf lämnade krafter
ej Kunde uppfÿllas,
men tillfreds stältes desto grundeligare
af den Himmelska Sanningens Tro,
som
genom Nådens Anda från sÿnd och död frigörande, e)
på nÿtt föder, och då
genom Andans Nåd därifrån fridömmande,
rättfärdiga gör dem, som
i Andans lÿdno
bedja om sanna Lärljunge–Nådens öfvergång
ifrån döden till lifvet
af eviga Lifvets fullkomnade Mästare till att hjelpa f)
den Korsfäste och upståndne
GUDS och menniskornes son JESU CHRISTO,
Hvilken oss förstfödd
till lif och Öfver nog för anda själ g) och kropp h)
vunnit i)
sanningens och i nådens
högsta Embetsmanna rätt och magt att göra väl
uti GUDS Rike.
samt allena full med nåd och sanning,
GUDS Kraft och GUDS Visdom är; k)
dock sådan
endast uppenbarar och betror sig dem som Ljuset älska
av väckt och vaksam åtrå efter Evigt lif.

Dels CHRISTI utbedna och vundna välsignelse
åt Trones medel
af dels födelse, död och upståndelse
med evigt lif af Fadrens Anda,
dels Trones visa begär,
stäldt fram för att därhän,
att få lefva för JESU skull såsom Han för Fadrens, l)
hade
på deras väg, som
genom CHRISTI allena fulkomliga offers värde och kraft,
offra GUDS fina hjertan,
gjort Hans själ och därigenom äfven Hans Kropp
till ett sanfärdigt GUDS själiga dÿrkans Tempel
och, i kraft af GUDS andeliga Prästerskap, Honom deruti
för sin tid och ort
nästan till en Philadelphisk Pelare, m)
väl befästad uti den saliga kärlek av GUD
och den heliga kärlek till GUD, som
nÿa menniskans skönhet och GUDS kÿrkas prÿdnad är.

Nådens fundna del
i Guds utkorades salighet och helighet
hade altså
till aldeles frälsande tro på lefvande GUD i CHRISTO,
inskrifvet Hans namn i Lifsens Bok
ibland förstlingen af GUDS Kreatur.

För grundelig Lärdom och efterdömmelig Christendom
genom nådens Ljus Känd och acthad,
stod han
i så innerlig åhåga om GUDS Rikes sak,
at då
på Hans tid
de oförfarnas blinda ifver smädande ville misskänna
såväl någras utmärkta nit at väcka utur Adams död
till bättring,
som ock andras+ bepröfvade nådekallelse,
at bringa de väckta till nÿa Förbundets Frigörande nåd
och andans frivilligt hörsamma nådelif
i GUDS sons Tro,
deltog Han,
mitt under motsägelsernas nöd och nåd,
i GUDS Kÿrkas inre tillväxt för sitt Tidevarf,
med nog ståndaktig kamp
om Välsignelse för hjerta och Embete,
att varken skämmas vid Christi Kors
eller bliva det samma till smälek.

De med Honom sig rådförande
fingo och
närmast ärfara, huru beständigt
denne JESU Väns och Tjenares
i umgänge med Öfverherden stående Hjerta
intill dödeliga lifvets afton drefs,
att föda CHRISTI Lam och Får.

En kallande uplÿsnings själavård åtnjöto väl,
under trogen bön
alla av GUD Honom anviste åhörare oaflåtligen,
men de som i Kallelsen lÿdno märktes,
med bekÿmmer söka sin utkorelse,
handleddes af Honom särskilt
till den Lefande och seendes brunn n)
i Jesu Lif= och hälso=gifvande kärleksfår,
at,
genom CHRISTI död utur världen uttagne,
obefläckade lefva GUDI.

Utur säkerhetens gudlösa och skrÿmtagtiga sömn
samt otrones död
väckte denne GUDS vaksamme Tjenare troget
med ordet om en Frälsare,
samt Frälsarens helgelse=ÿrkande DommareEmbete
på GUDS Rikes Thron.
De väckte och i samvetet botfärdigt dömde
viste Han till Iesum
med Evangelisk Tröst
af Dommarens eget saliggörande Frälsare Embete
inför sanningens andas fast och osÿnliga nådastol.
Också HERrans Benådade
lärde han
förnemligast med eget Exempel
tacksamt följa CHRISTUM och söka
icke egen ära utan GUDS,
icke egen nÿtta utan andras, samt
GUDS utvaldas Brude–artade Bröllops-frögd,
som för evigheten väl använda tiden,
under dageliga beredelsens väntan
på JESU härliga återkomst genom andan,
att omsider göra allting nÿ. o)

Denna sanna Bild af et äckta sanningens vittne
bringe i sin måhn
blott utvärtes Christnas otro till blÿgd,
men upmuntre trones barn och Redskap
att, i CHRISTI åsÿn, vaksamt hålla sig till Herren,
deres hjerte=omskapande Frälsare
som de icke se
lika som de sågo Honom, p)
för Hvilken allting äro blotte och uppenbare.

Af JESU Fullhet
Hava alla fått, och alla at få, nåd för nåd. q)

a) Coll,3:11 b) ef.8:16·20. 2 Pet.1:18. Jac.1:17·18 c) PS.119:73. Efa.48:17. Joh.6:45. matth.13:52 d) Gal.6:15·116. Eb:13·20. e) Joh. 8:32·36. f) Efa. 63:1 g) Upp.1:5. h) Joh.10:10. i) upp.3:21. k) 1kor.1:21. l) je.6:57. m) Upp.3:12. n) 1mos.11:25. o) upp21:5. p) Ebr.11.27 q) Joh.1:16 jemför Rom. 5:17·21.
Signatum i stud Retistas, + hoc hernhutanos innuens, utrosqve tamen perperam ita dictos, bonorum sic maxime spirutalium ex feculo XVII memoriam non nescus ingratis renovabit.
x Guds värk i adertonde feculo, framgent till Christi kÿrkas förkofran i bättring, tro hopp och kärlek ledande, på sådant sätt tacksamt anses uti sitt sammanhang.


1806
Tillbaka