Övriga vittnesmål, sida 18

och hermed Lagligen hanterad, --- liknas icke kan åse de hwilkor, för undersökningnens Lagliga afslutande; Så ock i fölgd af den tid, som lagligen medtages för hennes Kyrkjotagning föranlåtes und Hdbt: att utställa målets fortsättning till nytt uprop å den 16de förstkommande Maii med de cigtande (sittande) allmänna Dommar Tinget uti Luggude härad, orten Tings Stället Mörarp, dit bemelte Pastor om sak görs af åkl.böra då ware Lagligen inkallad, at sagde åkl. ofwanvid eller tillsades komma, för at i målet höras; Hwarande Nästa kld (kallad) Tingsrtt i fölgd af Ed redan förekommit, funes så Lagln befogad, att hermed stadga det nu af Corporal Wincklers döda kropp fås ner med och mede(l)st kyrktjänst wanliga Ceremonier ärliga Begrafwas som det bft (befants) skiäligen styrkt at Wincklers i Lifstiden fördt en Christelig och klanderfri wandel och egentliga ordsakerna till dess död och nedkomst i schaktet, enl hittills tillförliteliga kunnat utrönas, utan förefinnes kuna hwarjehanda konfe ?? och ovisshet underkastadt i förening med hkl stadgande behörig underrättelse, kommer Hl kyrkkjoherden Olin i Wäsby, genom Bref af dommen nu genast meddelas.

        På Urtima Tings Rättens signum

    ??? Berghman  


Övriga vittnesmål, sida 18

Kan du tyda luckorna, eller om du hittar några felaktigheter i ovanstående text så maila till mig.


Källa:
Luggude häradsrätt Dombok 1815 V.T.
AIa:109a


Tillbaka