Övriga vittnesmål, sida 17

Andersson från Rycketofta åligga i morgon bittida i närwaro af åkl. Commers r (ådet) Hyberg dels infinna sig hos grufwu arbetaren Lustig och aftaga sedwanlig wittnes Ed, samt därefter des berättelse i målet, dels at upmäta Diffencerne ifrån afl Winklers bebodda hus och stuga, icke mindre till fölgd af till komne så kallade stora Eld och Luft Maskinen samt därwid befinteliga Schact öppningen tillika med Canalen därwid utan ock ifrån samma hus och hemwist i rät Linea så widt möjeligt är till Schactet No 17. och ofiere (överlämna) sådant alt till slut:(eligen) Tings Rätten. Skriftelig berättelse ingifwen kl. 3/2 till tio på förmiddagen, hwarefter och ehwad wittnena i målet förekom mer eller icke känt, hos den sig widare utlåta will, dom fattadt och öfwerlagt till efterättelse afsades. – Tid, måhl, ort som ofwan
      Aring;hr 1815. Den 20de april  
Sammanträdde åter slut(eligen) Tingsrätten i ändamål af ransakningens fortsättning som förl. Gårdag, under Brot: Den 2 sidst förewarit, hwarmed också angafs och inlästes fölljande skrifteliga:
År 1815 den 20de april etz: Lit

Något widare med hwarken af åkl. någon annan at anföra, hwadan Åkl. Tingsrtt standnade uti fölljande afsagde
    Utslag  
Som Timmermannens hustru Bengta Johansdo af dess nyligen inträffade Barnsäng och derför återstående kyrkjotagning nu till inställelse

Övriga vittnesmål, sida 17

Kan du tyda luckorna, eller om du hittar några felaktigheter i ovanstående text så maila till mig.


Källa:
Luggude häradsrätt Dombok 1815 V.T.
AIa:109a


Tillbaka