Övriga vittnesmål, sida 16

fallit uti barnsäng, och grufwu arbetaren Joh. Lustig som är sängliggande sjuk woro inga flera personer till hörande inkallade, icke eller ansåg åkl. eller Hl (höglärde) Direct. Stavford, någon anledning wara för handen, uttaga eller flera andra personer i mild form, hafwa icke --ligen ledande till annan uplysning angående förmente; hwadan och med af handa å hwad förekommit, slikt: Tings Rätten ansåg icke något hinder wara för handen, uti at tillåta, redan hörda Hl Directeur Stawford, Läkaren Hl Kinberg Nils Olsson No 12. Johnsson Germund Swensson Hans Helssing Gust: Zetterberg ? Fahlström Magnus Andersson Anna Cath: Wennersten And: Wennersten och Anna Greta Lindström wanliga wittnes Eden, till befästande af theras här framantill afgifne berättelser – altdärföre förekalla des och efter förestafvande samma Ed lifligen aflade, samt därpå hvar för sig ytterligare förelästa deras berättelser, i allo dem ärkända, med och under saligaste försäkran, at de icke hafwa sådan theras berättelser något at tillägga eller fråntaga .. upläst och ärkändt efter det i denna ordning bfb ingifvit ett Hl kyrckoherden Pehr Olins så lydande intyg.
Afledne ett Lit:
Stannade deruti Tings Rätten i fölljande
    Beslut  
Lett af Rättens medel. Nämndemännen Jöns Andersson ifrån Gunnarlunda (Fleninge) och Jöns

Övriga vittnesmål, sida 16

Kan du tyda luckorna, eller om du hittar några felaktigheter i ovanstående text så maila till mig.


Källa:
Luggude häradsrätt Dombok 1815 V.T.
AIa:109a


Tillbaka