Övriga vittnesmål, sida 15

Den 19de April 1815

år 44 gl: att han om aftonnen d: 4de sidstl Martz mellan 8 och 9 hemkommit och funnit före sig i des stuga förut i dag herde Lind och dess öfriga sällskap, de där förehaft kortspel för ro och nöje. Skulle på tillsägelse hafwande alla begifvit sig ifrån stugan och Helssing genast gått till sängs, samt hela natten där qwarlegat och hafwit med undantag af 2ne fråstälta yxor som han, efter des hustrus utsago, hwad han likwisst sji(e)lf sig rättel(igen) icke ärindra (erindra) kan, upwaknat, och af hustrun ärhållit dricka, men åter insomnat; wid hka (hwilka) båda tillfällen han för ingen del kan ärindra sig hafwa bemärckt om Lind, med de flera warit uti stugan eller inte hwid huru enlig en tid efter hwad han kunnat tycka på morgonen, hwadan upwaknat, och i samma ögonblick bemärkt at någon utgått utur stugudörren, som föranledt honom att fråga, äfven då warse blifwa hörde Lind, Sahlsten, Westerholm och Zetterberg och Fahlström men egentl; Lind, hwad och huru mycket kl. war och hwem det war, som gick ut igen dörren, därpå han ärhållit swar, at det war Gregorii, som utgick och at kl. war fyra, därpå Helssing åter bft (befants) liggande qwar i sängen och de öfriga upståndna personerna qwarst. I stugan oafbrutit till dagen, då de gemensamt bortgått.
Med undantag af Helssings hustru Bengta Johansdotter, Item den 16
de dennes

Övriga vittnesmål, sida 15

Kan du tyda luckorna, eller om du hittar några felaktigheter i ovanstående text så maila till mig.


Källa:
Luggude häradsrätt Dombok 1815 V.T.
AIa:109a


Tillbaka