Vittnesmål från Direktör Thomas Stawford

OBS! Texten i högerkanten av dokumentet var delvis borta, på grund av att pappret rivits av. Här har jag inom parenteser skrivit det ord jag gissat det skulle stå. Där jag inte kunnat tyda texten har jag skrivit frågetecken.


Den 5te Mars, omkring kl. 5 om morgonen, erhöll jag den underrättelse, att Corporal Winkler, hade fallit, eller kastad sig ned uti Schaktet No 17 och var död; samt att han hade ditgått på Strumpsockandes. Hela denna dag, såväl som därpå följande, var använd för att erhålla underrättelser, angående händelsen, särdeles som blandt annatt det tyckes mig besynnerligt, att oacktad, Benpipan på Venstra benet, hvar afbruten, och genomgådt såväl ko... (kött?) som skinn, fanns ej något blod, ej heller, vid det djupa såret som befanns bak på hufvudet, icke eller på någon del af dess kläder. Dagen härefter föll det mig inn, att om Winkler, hade, som det sades, gådt på Strumpsockarne, skulle kanhända ännu några fotspår kunna synas, hvarför jag gick up till Doctor Kindberg, samt medtog honom, såväl som och No 12 Jonsson; de derbåda förut omn… (omnämnt?) att Doctorns hund hade gjordt ganska mycket oväsende, med ..lägg (belägg?) af Doctorn; att han icke kunnadt hålla den inne hos sig, u… (utan?) måste släppa den ut och att, då han därvid öppnade dörren ho… (hörde?) någon som talade, eller bullrade, han tror att kl. då var omkring 3 på morgonen, den femte, och skall egenteliga stormande… (???) af hunden skedt uti lyckan bredvid gamla timmerboden; dit… (vi?) gingo, men i stället för att finna spår efter Strumpsåck, fan… (fanns?) spår efter en sko, eller, stöfvel, som hade Sinkor (?) på, samt ett efter trädskor; men som ingen vanlig gångstege där är; hvar dessa fotspår funnos, och blott en smal men hög utgång uti D… (Den?) någon rasade gärdesgårdshörnan, gjorde jag den anmärkning, att om han varit död, och blifvit däröfver buren, var öppningen af sådan beskaffenhet, att om en karl, bar en annan på dess axlar, skulle nödvändigt tecken däraf vid nedgaendet synas hafva asat på jorden; hvarföre jag bad såväl Doctorn som Jonsson att jemte mig, se noga efter: då Och här fanns 2ne parallella märken efter något som hadde blifvit dragit öfver sagde stäl… (ställe?)

Vittnesmål från Direktör Thomas Stawford, sida 1

och ved pass så långt åtskillda som 2 menniske fötter skulle vara om de hängde, med eller utom skotygen. Vid den andra eller Norra Sidan av därintill stötandes Landsvägen syntes en rund håla, uti den mjuka gulleran, ungefärligen så stor som efter ett menniske hufvud, och därvid syntes äfven märke såsom att likna efter en finger af en hand, som hadde den varit nyttjad, för att uphjelpa det som vållat hålan; impressionen var i ofrigt förenadt med en haltning af en Menniskofot. Härefter földes Stofvels eller Skomärket samt tradskospåret, längs åt östra Sidan utmed ett trägårdsgärde, och sedan öfver äng och åkermarken intill och öfver andra landsvägen, vid bron, att uti en directe linea mot Schacktet N
o 17, hvarest Germund Svensson sagt sig hafva stådt kl 4 om morgonen den 5te Mars. Vid kanten af en Godselhög som ligger uti bemälte linia och helt nära Schacktet fandts samma märke efter Stofvel eller Skor samt ett Spår på sjelfva ett ställe åh sjelfva gödselhögen: båda dessa Spårs belägenhet, tycktes bestämma liknälse däraf, att en menniska Där något uptagit, särdeles som kantarne af den sednare utkörda godselen, tycktes visa att något stort hvilat eller legatt darinnom, och på den äldre Gödselen, äfven syntes märke efter trädskon vid den andra sidan, eller där nysnämde impression sig slutade. Dagen därefter medtog jag No 12 Jonsson, samt No 97 Sahlsten/hvilken hade varit tillika med en Ryss No 53 Gregorius Schatunoff m: f: ute och spelt kort hela natten, då olyckan med Winkler inträffade): då vi med flere Stoflor & skor tillhörige Grufv… (Grufv-?) arbetarne och sådane som bland dem äfven hade Sinkor (?) på klackarna gjorde försök att passa sådana uti de förut fundna Spåren; då och så långt vi kunde dömma, blott en enda af sådane Stöflar tycktes passa uti sedda Stöfvel eller Skospåren, men äfven medhafde trädskor, tycktes vara något större, änn sedde trädskospåren.

Vittnesmål från Direktör Thomas Stawford, sida 2

Härinunder och vid närmandet af godselhögen, anmärkte Köh… (Köhler,?) som är Hussar, och tillika Skomakare, samt svåger till afledne Winkler, det en del af Sinkan på den ena Stöflen var borte, oc… (och?) ett lika förhållande tycktes äfven visa sig uti Spåret; för flere steg a… (å?) rad, så att ehuruväl flere dagar sedan den femte Martz kun… (kunde?) det skäligen tydligen synas att Venstra fotsteget felats någo… (något?) af Sinkan, och att den högra däremot varit alldeles hel. Det är nödigt kanhända nämna det hala vägen och å de… (dessa?) ställen som Spåren kunde synas; voro alltid Stöfvelspåret till Venster, och den af trädskon till höger i like parallela line… (linear?).

Stenkohls Grufvan d 18
de April 1815

T. Stawford
Directeur


Vittnesmål från Direktör Thomas Stawford, sida 3

Kan du tyda luckorna, eller om du hittar några felaktigheter i ovanstående text så maila till mig.


Källa:
Luggude häradsrätt Dombok 1815 V.T.
AIa:109a


Tillbaka