Brev nummer 1 från kyrkoherde Pehr Olin

Per Adam Emanuel Olin var kyrkoherde i Väsby (prost från 1826). Han dog den 2 jan. 1828.


Ankom d. 8. mars 1815

Ödmjukt Embets Memorial!

Sedan Pionnier-Corporalen Johannes Winkler vid StenKohlsvärket sistleden Söndags morgon blifvit funnen död uti ett af därvarande Schackten, får jag

Brev från kyrkoherde Pehr Olin, sida 1

ödmjukeligen utbedja mig att Herr Häradshöfvdingen gunstigt täcktes med utskickade budet skrifteligen underrätta mig, om bemälte Winklers döda Kropp, får, utan föregående Laga undersökning, ordentligen och på vanligt sätt begrafvas, och får jag til lika öfversända det af Herr Doctor Kinberg vid Grufvan, öfver samma olyckshändelse utgifne Embetsintyg.
Wäsby den 7 Mars 1915
Pehr Olin.

Brev från kyrkoherde Pehr Olin, sida 2

Kan du tyda luckorna, eller om du hittar några felaktigheter i ovanstående text så maila till mig.


Källa:
Luggude häradsrätt Dombok 1815 V.T.
AIa:109a


Tillbaka